Menighedslivet

Vi er en menighed med et højt aktivitetsniveau, både af åndelig og mere praktisk art. Gennem alle aktiviteterne er vi optagede af at styrke fællesskabet og trivselen, således at hver enkelt kan udvikle sig.

Fællesskabet

Ud fra de muligheder og behov der er i hver lokalmenighed, tilbydes jævnlige aktiviteter og sammenkomster for alle aldersgrupper.

Læs også:

- En uge med Brunstad Christian Church

Ordinære møder

Vi kommer jævnligt sammen til møder – gerne flere gange om ugen. Møderne er en meget vigtig del af menighedslivet, hvor vi får hjælp, formaning og trøst, og styrkes i vor fælles tro. Selv om det er sådan, at nogen har et større ansvar for den åndelige opbyggelse i menigheden, er både unge og ældre, mænd og kvinder med til dette. Der er frihed til at deltage for dem der har noget opbyggeligt at bidrage med, og mange deltager med tale, vidnesbyrd, sang eller bøn. Dette gør samværene levende og interessante for os, og vi får på den måde et bedre kendskab til hinanden.

Søndagsskole

Fra børnene er ganske små og helt til de er i teenage-alderen, kan de komme i søndagsskolen. Her benyttes alt fra rollespil til film og historiefortælling, for at lære børnene både bibelhistorie og næstekærlighed. Det gør ofte indtryk på børnene, når unge, som selv er blevet lykkelige ved evangeliet, fortæller med begejstring om hvad Gud har gjort for dem, og hvilke løfter vi har i Bibelen. Midt i leg og alvor knyttes børn, unge og ældre sammen.

Læs også:

Aktivitetsklubben

De fleste lokalmenigheder arrangerer jævnligt forskellige aktiviteter til trivsel for børn og unge, ofte i regi af Aktivitetsklubben. Dette kan være alt fra overnatningsture i friluft, til hobbyaftener og sportskonkurrencer. Aktiviteterne drives hovedsageligt af lidt ældre unge, og de bruger sin fritid på at arbejde med børn og unge som gode forbilleder for dem. På den måde vækkes børnenes interesse for deres himmelske kald, samtidig med at de lærer at værdsætte værdier som ærlighed, hjælpsomhed, omsorg og medfølelse.

Læs også:

Bibelundervisning

Når børnene bliver 14-15 år, får de tilbud om at deltage i bibelundervisning. Målet med dette er at deltagerne skal lære Guds ord at kende og de værdier, som fører til et rigt kristenliv. Undervisningen sker som regel ugentligt over et halvt år, og afsluttes gerne med en menighedsfest.

Læs også:

Ungdomsmøder

Der er rigtig mange unge i menigheden, og i de fleste lokalmenigheder er der ugentlige møder særligt for disse. Møderne arrangeres af og for unge i alderen 12–35 år og ledes sædvanligvis af lokalmenighedens ungdomsleder. Som sædvanligt kan alle deltage i opbyggelsen, og mange unge deltager med tale, vidnesbyrd, sang og bøn. Temaer som optager og interesserer unge, bliver gerne taget op.
På regionale og internationale stævner er der som regel også ungdomsmøder, udover at vi har regelmæssige ungdomsstævner.

Læs også:

Regionale, nationale og internationale stævner

I mange lande har vi vore egne stævnesteder, med regelmæssige regionale, nationale og internationale stævner. Udover opbyggelige møder byder stævnerne ofte på både sportslige og kulturelle aktiviteter.
Menighedens vigtigste mødested er stævnecentret Brunstad i Stokke ved Tønsberg. Her arrangeres internationale stævner flere gange om året. De fleste stævner følger ferier og højtider, og nogen arrangeres til bestemte målgrupper. Flere tusind venner fra hele verden deltager på stævnerne, udover at møderne følges af tusindvis på direkte sendt TV.
Stævner og fælles aktiviteter på mange planer bidrager til at udvikle fællesskabet på tværs af by- og landegrænser.

Læs også:

Festlige anledninger

Der er meget der kan fejres, og i menigheden benytter vi ofte anledningerne til at komme sammen til festlige samvær. Hvad der fejres varierer med lande og kulturer, men store kristne højtider som jul og påske bliver selvfølgelig markeret, og efter lokale traditioner. Det samme gælder nationale festdage, og ofte benytter vennerne disse anledninger til at samles til fælles fejring.
Fødselsdage bliver også fejret på sædvanlig vis, ofte sammen med familie og venner. Ved særlige jubilæer samles hele lokalmenigheden ofte til fest med sange, taler og ord til opbyggelse.

Et rigt liv som senior

Det at blive gammel bringer både nye dimensioner og begrænsninger ind i livet. Vi sætter stor pris på vore seniorer og den erfaring og visdom, de repræsenterer. Mens yngre kræfter tager sig af mere praktiske gøremål, bruger mange ældre meget af sin tid i bønnens tjeneste, til stor hjælp og nytte for hele menigheden. Mange lokalmenigheder arrangerer også seniortræf med aktiviteter og ture. Fællesskabet og stemningen, der hersker ved disse anledninger, gør at man specielt tydeligt kan se de gode livsfrugter som kommer ved trofasthed og selvopofrelse gennem et langt liv.

Læs også:

 

Nådegaver – talenter 

Nådegaver, eller talenter, kan enten være medfødte eller man kan få dem som gaver fra Gud senere i livet. Vi ønsker at bruge nådegaverne til at opbygge og hjælpe hinanden på alle måder.

Vi har forskellige nådegaver, som at evangelisere, tale i tunger, tyde tunger, ledelse, udføre praktiske opgaver, have omsorg, osv. Ved frimodighed og omsorg kan hver enkelt bruge sine nådegaver og være til hjælp og nytte hvor der er behov. Vi kan også, i tro til Gud, bede ham om at få de nådegaver som vi trænger til for at kunne opfylde de behov vi ser omkring os.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Første Korintherbrev 12,4–13.

 

Organisation og struktur

Vi findes i dag cirka 180 steder i mere end 65 lande over hele verden. Alligevel er vi en menighed med lille grad af formel organisering.

Vi tror på Guds virkninger og ledelse af hver enkelt person som har en uegennyttig og positiv indstilling. Vort fællesskab er derfor bygget på at hver enkelt bruger sine individuelle evner og interesser til trivsel og opbyggelse af menigheden.

Lokale menigheder

De allerfleste lokale menigheder holder ugentlige møder. Det sker enten i egne eller lejede forsamlingshuse, eller i private hjem. Udover det har lokalmenighederne et varieret aktivitetstilbud, afhængig af størrelse og alderssammensætning.
Under møderne er der frihed for hver enkelt til at deltage i opbyggelsen. Således vokser den enkelte bror og søster – mand og kvinde – frem til at tjene og hjælpe hinanden.
Der er et tæt samarbejde mellem lokalmenighederne indenfor de enkelte lande og på internationalt plan. Dette sker ofte i forbindelse med regionale og internationale stævner.

Menighedsforstander

Ansvaret for lokalmenighedens eventuelle ejendomme ligger hos den lokale bestyrelse. Dette består af den respektive menighedsforstander, med flere andre personer. I hver lokalmenighed er det én menighedsforstander, men som oftest flere menighedstjenere. De fleste har  ikke en teologisk uddannelse. Gennem troskab og lydighed mod Guds ord modnes den enkelte på en naturlig måde frem til denne opgave og vinder tillid. På denne måde vælges menighedsforstandere efter bibelsk mønster.

Central ledelse

Menigheden har en centralt styre, der består af tre personer. De bliver indsat på samme måde som menighedsledere. Udover dette samles de ledende brødre fra forskellige menigheder én gang årligt, udover de internationale stævner, der arrangeres på Brunstad.