Jézus - embernek Fia

Jézus - embernek Fia

Írta: Tony Jackson | Publikált: 2012. december 28.

Miért nevezte magát Jézus ember Fiának?

Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek." (Róma 5:19)

Az első ember Ádám volt. Az Éden kertjébe lett helyezve, hogy gondozza azt. A kert minden fájáról bátran ehetett „a jó és gonosz tudásának fáján termett gyümölcsök” kivételével. Ádám nem engedelmeskedett ennek a parancsnak, aminek az lett az eredménye, hogy bűnössé lett és ebből kifolyólag az egész emberiség is. Isten a törvényt adta az embereknek, hogy segítsen felismerni bűnüket és megbocsátást találjanak, de nem volt segítség arra nézve, hogy többet ne vétkezzenek.

A második ember Jézus volt. Ő is testben született (emberi természete volt), mint ahogy Róma 1:3-ban olvassuk: "Az ő Fia felől, a ki Dávid magvából lett test szerint..." Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy kísérthető volt, mint mi hétköznapjaink különböző helyzeteiben, és ezért nevezte magát inkább ember Fiának, mint Isten Fiának. Jézus a Mennyei Atyánál keresett segítséget kísértéseiben, ahelyett, hogy vétkezett volna, mint minden ember azelőtt. Róma 8:3-ban olvassuk: "...Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben." Jézus felismerte, mikor valami nyugtalanságot okozott benne, de akkor az Atyjához fordult és Isten megmutatta Neki a bűnt, ami fel akart jönni a testéből. Ha Jézus vétkezett volna, a bűntől való megváltásra vezető út mindörökre elveszett volna. Ehelyett azt olvassuk a Zsidók 5:7-ben, hogy Jézus "erős kiáltás és könnyhullatás közben" esedezett az Atyához. Az engedelmességéért győzelmet kapott.

Amikor Jézus keresztre lett feszítve a Golgotán, győzelmi kiáltása ez volt: "Elvégeztetett!" Nem volt több bűn, amit halálra kellett ítélni! Teljes győzelem mindaz felett, ami a bűneset által jött az emberbe. A Sátán, e világ fejedelme, végleg le lett verve!

Jézus tanácsa a gazdag ifjúhoz: "Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat; jer és kövess engem." (Máté 19:21.) Legyen azonos a mi indulatunk Péterével a 27. versben: "Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk téged." Hatalmas ígéretek vannak mindenkinek, aki így tesz, úgy ebben, mint az eljövendő életben.