Hitünk

Mit tanítunk, és hogyan gyakorloljuk azt? Olvashatod ezt a tanítást és választ is kaphatsz néhány központi, lényeges kérdésre a kereszténységgel és az igehirdetéssel kapcsolatban.

A Keresztény Testvéri Közösség egy hitbeli közösség, mely az Új Testamentumra épít, és hisz a Bibliában, mely „Isten Igéje”. Ezen az alapon kívül nincs más tanítás, nincsenek feltételek, és nincsen személyválogatás. Jézusban, az Isten Fiában való hit, a Szent Szellem, a bűnök bocsánata, a keresztség és az úrvacsora a teljes alap.

Hitvallás

A „keresztények családjába” tartozóknak valljuk magunkat. Evangéliumi felfogásunkban mégis néhány hangsúlyos dolog jelentősen eltér az összes többi keresztény gyülekezetétől.

Ez a jelentős eltérés keresztény életünk azon szakaszában fedezhető fel, miután bűneink megbocsáttattak. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy keresztényként „megtéréshez illő gyümölcsöket teremjünk”, ahogyan Isten Igéje mondja. Ap.csel. 26,20, és Máté 3,8.

A Biblia mint az élet és tanítás mérőzsinórja

Nagyon fontos nekünk, hogy a Biblia szavához tartsuk magunkat, mely életünk és tanításunk mérőzsinórja. Hiszünk a Mindenható Istenben, Fiában, Jézus Krisztusban és a Szent Szellemben. Azt is hisszük, hogy Jézus Krisztus a Szent Szellemtől fogantatott és Szűz Máriától született, és a keresztre feszítése utáni harmadik napon feltámadt, ahogyan a Biblia leírja.
A hit arra nézve, hogy Jézus is megkísértetett, de nem vétkezett, a Közösség központi hirdetése. Ezért Jézus élete, kisértései, harcai és győzelme iránt is nagy érdeklődést tanúsítunk és fontosak számunkra.

Nincs a Biblia mellett más, azzal egyenrangú könyvünk. A Biblia hitünk egyedüli alapja. Vannak azonban hűséges keresztény emberek és asszonyok, akik az évek folyamán nagyon sok jó és tanulságos dolgot írtak élettapasztalatuknak és felfogásuknak köszönhetően. Sokat ezek közül füzetekbe, könyvekbe és énekekbe foglaltak. Mindezt azért, hogy Isten Igéje érthető legyen, elhihető és élhető. A Biblia szavain kívül nincsenek más szabályok és előírások, hogy milyen módon kell élnünk, de vannak köztünk istenfélő asszonyok és férfiak, akiknek a példáik és tanácsaik nagy segítségül szolgálnak.

Bűnbocsánat és a bűn feletti győzelem

Hisszük, hogy minden ember bűnbocsánatot és örök életet kaphat azáltal, hogy hiszi, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, még akkor is, ha egyetlen egy jó cselekedetet sem tud felmutatni. „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” Efézus 2,8.

Hisszük azt is, hogy a bűnök bocsánata egy keresztény számára nem a végleges cél, hanem csak az új élet kezdete. A megtérés és hit által „megszületünk” egy olyan életre, mely új érdeklődést teremt és kedvet arra, hogy cselekedjük Isten akaratát. Isten segítsége által lehetségessé válik Jézus tanítványának lenni – tanulónak – és követőjének. Hisszük, hogy Jézus ugyanúgy meg lett kísértve, mint mi, de soha nem vétkezett, hanem minden kísértésben győzött a Szent Szellem segítsége által. Ilyen módon azt is hisszük, hogy amikor olyanra vagyunk megkísértve, amiről tudjuk, hogy az Isten akarata ellen van, akkor erőt kapunk, hogy megtagadjuk magunkat és győzzünk. Hisszük, hogy minden tudatos bűn felett győzhetünk, hiszünk a szellemi növekedésben és a jóban való növekedésben, ahogyan a Biblia is mondja.

Megszentelődés

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus épp olyan ember volt, mint mi. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy meg lett kísértve, ahogyan mi, mégsem engedett soha a bűnnek. Ilyen módon megnyitotta számunkra az utat vissza Istenhez, nekünk, akik tanítványai szeretnénk lenni. Nemcsak hogy megbocsáthatja bűneinket, hanem győzhetünk a bűn felett az emberi természetünkben, a vágyak és kívánságok felett. Ez sokkal többet hordoz magában, mint hogy győzzünk a külső, nyílvánvaló bűnök felett gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben. A bűneset öröksége a bűnre való hajlamunk, de ez a hajlam teljesen megsemmisülhet, mialatt e földön élünk. (Róma 6,5-6.)

Hiszünk abban, hogy a Szent Szellem emlékeztet és útbaigazít az úton, amin Jézus tanítványaként járunk. A Szellem iránti engedelmesség által belső átalakulás megy végbe bennünk. Isten Igéje és a Szent Szellem világossága által egyre többet és többet látunk meg önös akaratunk sokféleségéből és a természetünk törekvéseiből, melyek Isten akarata ellen küzdenek. Ha egyek vagyunk ezzel és beismerjük azt, amire a Szent Szellem rámutat, akkor a Szellem segítségével megtisztulunk ezektől a bűnöktől. Így életünk nagyobb és nagyobb beismerésben és tisztulásban való járás lesz. Ezt a belső átalakulást a Biblia megszentelődésnek nevezi.

A Közösség – Krisztus teste

Hisszük, hogy szellemi közösség alakul ki azok között, akik a világosságnak megfelelően élnek, és Isten Igéjének útmutatása szerint, így jön létre a Közösség, melyet Krisztus Testének is hívnak. Mindenki, aki „Krisztussal együtt meg van feszítve”, hozzá tartozik és egy tag a Testből – időtől, helytől, kultúrától és hagyományoktól függetlenül.

 

Az élet és a hit – személyes választás

Nagyon különböző kulturális, nyelvi, képzettségbeli, foglalkozásbeli és egyéb háttérrel rendelkezünk a Közösségben, égis egyé válunk a jó életértékek és személyes kereszténység által, a szerint, ahogyan a Biblia mondja: „Az élet az emberek világossága”.

Jó életértékek

A közösségben azon dolgozunk, hogy előhozzuk és vigyázzunk azokra az értékekre, melyeket Isten adott az életünben. Ezek az értékek arra az alapra épülnek, amit a Biblia a szabadság tökéletes törvényének hív. Ezért is adunk teljes szabadságot egymásnak, úgy az egyes személyeknek, mint a családoknak, hogy válasszanak és tetszés szerint alakítsák életüket. Ez a szabadság és ezek a jó értékek alapjául szolgálnak annak is, hogy gyerekeinknek boldog és természetes növekedést biztosítsunk.

Személyes kereszténység

A Jézusban való hit személyes dolog minden ember számára. Ezért csak az önkéntes, tudatos választások adhatnak szükséges alapot a személyes hitnek, növekedésnek és a keresztényi fejlődésnek.
Noha a hit személyes ügy, természetes módon a keresztény apa és anya is azt kivánja, hogy gyermekei is részeseivé válljanak ugyanennek a hitnek és örömnek. Dolgozunk velük és buzdítjuk őket, és ennek köszönhetően megtapasztalhatjuk, hogy fiataljaink többsége a Közösségben marad, de akik más meggyőződésre jutnak, természetesen azok döntését is tiszteletben tartjuk.

 

Keresztség

A hit keresztségét gyakoroljuk, tehát a felnőttkeresztséget. A keresztség jó lelkiismeret szövetsége Istennel. I.Péter 3,21.

A keresztség tehát nem távolítja el a bűnt, de azáltal, hogy megkeresztelkedünk, arról teszünk bizonyságot Isten és az emberek előtt, hogy új életben járunk. Szövetséget kötünk, megállapodunk Istennel, hogy ezután nem élünk az önös akaratunk szerint. Őérte élünk, és az Ő akaratát tesszük.

Olvasd el ezt is:

Keresztség – miért nem gyermekkorban?

„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az Ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” Róma 6,3-4. Egy kisgyermeknek nincsen „régi élete”, melyet tudatosanan le kellene vetnie vagy „végeznie kellene vele”. Sőt, egyáltalán nem tudatos még ilyen életkorban, hogy Istennel szövetséget köthetne a lelkiismerete szerint. Ezért nem keresztelünk kisgyermekeket. Ehelyett a gyermekeket a Közösség elé visszük, és megáldjuk őket úgy, hogy az elöljáró imádkozik érte, ahogyan Jézus is megáldotta a kisgyermekeket. „De Jézus azt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan.” Máté 19,14-15.

Úrvacsora

Az úrvacsora egy önvizsgáló együttlét, ahol emlékeztetve leszünk Jézus megváltó művére, melyet értünk tett, és arra a munkára, melyet bennünk fog véghezvinni.

Az úrvacsorák olyan alkalmak, ahol Jézusra emlékezünk; ezeket az alkalmakat a helyi gyülekezetünkben tartjunk meg bizonyos időközönként.
„Az Úr Jézus (…) vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak és ezt mondta: e pohár amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” I.Korinthus 11,23-26.

Bizonyságtétel

Az úrvacsora (kenyértörés) egy bizonyságtétel. Bizonyságot teszünk arról, hogy mindennapi életünkben részesei vagyunk ugyanannak a halálnak, amit Jézus hozott, vagyis a természeti testünkben lakó bűnök halálának. Azáltal hogy egy kenyeret megosztunk, azt tanúsítjuk, hogy mindannyian tagok vagyunk ugyanazon az egy testen.
„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk.”
I.Korinthus 10,16-17.