‘Godsvrucht’ is niet iets ouderwets

‘Godsvrucht’ is niet iets ouderwets

Geschreven door: Harald Almås | Gepubliceerd: woensdag 20 april 2011

God is de oorsprong van ons leven en degene die daar leiding aan geeft. Zijn wil, zoals die door Jezus Christus tot uitdrukking is gekomen, is niet verouderd of ouderwets. Gods eeuwige levenswetten zijn nu net zo van kracht als ze altijd zijn geweest.

Wie zaait op de akker van zijn vlees (de eigen menselijke wil), zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest (de wil van God), zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Galaten 6:8. Wie afwijkt van de weg van godsvrucht zal al gauw ronddolen in de duisternis van zijn eigen gedachten. Terwijl hij denkt het goede te hebben gedacht en gezegd en gedaan, gaat hij tegen God en zijn wil in.

Wie afwijkt van de weg van godsvrucht zal al gauw ronddolen in de duisternis van zijn eigen gedachten

Dat is een catastrofale overmoed, in feite stel je dan je eigen gedachten boven Gods gedachten. De achtergrond daarvoor is vaak lafhartigheid en vrees voor mensen. Dan buig je voor de tijdgeest. Een menselijke manier van denken neemt de plaats van Gods wetten in. Overmoed komt in de plaats van ootmoed, je maakt jezelf zo tot heer en rechter over de uitspraken van de Schrift. Het argument is bijna altijd: ‘Je mag niet oordelen!’ Dan denkt zo iemand er niet aan dat hij op hetzelfde moment vaak zelf mensen oordeelt die zich aan Gods woord willen houden. In de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1–3, kunnen we lezen wat ons kenmerkt naar onze gevallen natuur. Zó is de menselijke natuur in wezen. Dit verdrietige resultaat is ontstaan doordat men het schepsel ging eren en dienen in plaats van de Schepper. Rom. 1:25. Deze kenschets wordt afgesloten met de woorden: De weg des vredes kennen zij niet, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Rom 3:17-18.

Een wettisch, versteend christenleven, een stilstaand leven in tevredenheid met jezelf, is een uiting van gebrek aan godsvrucht. Dat is geestelijke stagnatie, waarin je al gauw de medemens met een kritische blik gaat bekijken.

Ware godsvrucht is en blijft altijd actueel

Ware godsvrucht is en blijft altijd actueel en, als je het goed opvat, ook modern. Godsvrucht draagt eeuwige beloften in zich. Het is het begin van wijsheid, zegt de Bijbel, en het is de wijsheid om God en diens wil lief te hebben en te eren. Godsvrucht brengt vernieuwing en scheppingskracht met zich mee en maakt ons tot geestelijk veerkrachtige mensen, die ook tegen de heersende mening in kunnen gaan, zoals een zalm in een rivier tegen de stroom in zwemt. Godsvrucht maakt ons tot opstandingsmensen die op de grond van de waarheid kunnen staan, zoals die in Gods woord tot uitdrukking komt. Godsvrucht maakt van ons ook meelevende, opofferende mensen die eraan werken om tot hulp en blijdschap te zijn voor hun medemensen.