Hoe kan ik leven zoals God dat wil?

Hoe kan ik leven zoals God dat wil?

Geschreven door: Nellie Owens | Gepubliceerd: woensdag 11 november 2015

De Bijbel vertelt ons dat we als mens een zondige natuur hebben. Als dat zo is, hoe kan ik dan leven zoals God dat wil? Is er een manier om vrij te worden van de natuur waarmee ik als mens ben geboren?

Het is een gewone dinsdagmiddag, ik zit in de les van maatschapijleer. Het meisje naast mij zit wat te tekenen, en de jongen achter mij kijkt alsof hij zou kunnen slapen. De leraar heeft zojuist de vraag gesteld: “Wat is volgens jullie de beste regeervorm?” Stilte. Hij probeert het opnieuw. “ Is dat dictatuur? Misschien democratie of een republiek?” Voordat iemand zijn mening geeft over deze zaak gaat hij verder, “Om te kunnen weten hoe een volk bestuurd moet worden moeten we ons de vraag stellen: Wat is hun aard? Is de mens goed of slecht?” Het grootste deel van de klas is eerst wat onzeker. Maar ik begin mij af te vragen wat de Bijbel hier over zegt?

Niemand van ons is geschapen om te zondigen

Ik lees in Genesis 1:31 “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Niemand van ons is geschapen om te zondigen. Oorspronkelijk kenden wij het verschil tussen goed en kwaad niet eens (Genesis 3:5) Dus hoe is de zonde eigenlijk ontstaan?

Ik lees verder over hoe God spreekt tot Adam en Eva in de Hof van Eden. “En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Genesis 2: 16-17). Maar Satan, de slang, krijgt Eva zover om te betwijfelen wat God had gezegd: “Gij zult geenszins sterven”, zegt de slang tot de vrouw, “maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Zondige natuur als gevolg van de zondeval

Als al deze zonden en slechtheid van nature uit mij komen, is er dan enige hoop dat ik een echt christenleven kan leven?

Op deze manier kreeg de satan het voor elkaar om Eva te verzoeken om ongehoorzaam te zijn aan God. Toen zij en Adam toegaven aan deze verzoeking, kregen ze een zondige natuur. Deze zondige natuur werd geërfd door de gehele nakomende mensheid. “... de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was” (Genesis 6:5).

Jezus legt ook uit hoe zondig de natuur van de mens is geworden door de zondeval: “Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand”(Markus 7:21-22). Dus als al deze zonden en slechtheid van nature uit mij komen, is er dan enige hoop dat ik een echt christenleven kan leven?

Jezus kwam met alleen deze reden: mij te bevrijden van hoe ik van nature ben, en om in mij iets geheel nieuws te scheppen, tot eer van God. “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen” (Hebr. 4:15). Jezus kwam in een vlees aan dat der zonde gelijk (Rom. 8:3). Dat betekent dat hij ook werd verzocht, net als wij. Maar Hij was trouw aan het plan dat God voor Hem had en overwon alle verzoekingen in zijn leven.

Een weg tot een goed leven in overwinning

Jezus heeft een hele nieuwe weg voor mij geopend: nu kan ik Hem volgen en gehoorzaam zijn aan Zijn stem in mijn hart, in plaats van door mijn lusten geleid te worden, door mijn trots en door al het andere wat in mijn menselijke natuur woont. Hij is daar om mij te helpen, zoals staat in Hebreeën 4:16 “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Op deze manier kan ik ook dit goede en overwinnende leven leven dat Jezus hier op aarde leefde!

Ook ik kan dit goede en overwinnende leven leven dat Jezus hier op aarde leefde

Onafhankelijk van de regeringsvorm op aarde heb ik hoop op het gelijk worden aan Jezus en kijk ik vooruit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). Deze nieuwe, goddelijke natuur die ik krijg door trouw in dit leven, zal daar eeuwige waarde hebben! (2 Petrus 1:3-4)