“I have a dream…” Heb jij als christen ook een droom?

“I have a dream…” Heb jij als christen ook een droom?

Geschreven door: Jan-Hein Staal | Plaats: Nederland | Gepubliceerd: woensdag 28 augustus 2013

Op 28 augustus 1963 hield Martin Luther King Jr. zijn toespraak met de sindsdien wereldwijd bekend geworden woorden: “I have a dream”.  Kunnen jij en ik als christen daar iets van leren?

Martin Luther King Jr. had een droom over een wereld waar eenheid zou zijn, waar het onrecht van de apartheid tussen blank en zwart zou zijn verdwenen. Een droom, een ambitie waar hij zich met alles wat in hem was voor in wilde zetten. Een droom waar hij veel over sprak en waar hij zo vrijmoedig voor uit kwam, dat dit hem als 39-jarige het leven heeft gekost.

Geeft de Bijbel ons als christenen niet heel duidelijk een toekomstvisie?

Kunnen jij en ik als christen iets van Martin Luther King Jr. leren? Geeft de Bijbel ons als christenen niet heel duidelijk een toekomstvisie? Niet alleen over een toekomst na ons bestaan hier op aarde. Maar een visie op grond van het doel dat God nu met ieder van ons persoonlijk heeft en het doel dat God heeft om christenen samen te vormen tot een gemeente waar eenheid en liefde heerst en waar Jezus Christus zelf het Hoofd is.

Hebben jij en ik als christen een droom, een ambitie?  Een verlangen voor ons persoonlijke leven als christen zoals de Bijbel dat beschrijft? Bijvoorbeeld als wij denken aan:

“… vervuld met alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen…” Colossenzen 1:10, 11.
“Wat je ook doet, verricht je werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.” Colossenzen 3:23.
“Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft.”
1 Johannes 2:6.
“Mannen, hebt uw vrouwen lief evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad.” Efeziërs 5:25.
“De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22.

En hebben jij en ik een droom, een visie op een christelijke gemeente zoals de Bijbel die beschrijft? Bijvoorbeeld:

“… en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.” Efeziërs 5:27.
“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.” Efez. 4:11-13.
“Als één lid lijdt, lijden alle leden mee, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Jullie zijn het Lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.” 1 Corinthiërs 12: 26, 27.
“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”  Johannes 17:20-23.
Dat was het gebed van Jezus zelf aan het eind van zijn leven in het “hogepriesterlijke gebed”. Een gebed vanuit zijn visie voor een werkzame en zichtbare eenheid onder christenen.

“I have a dream…”  Laten ook wij een droom hebben over een leven als christen en over een christelijke gemeente. Een droom die gebaseerd is op dat wat de Bijbel hierover zegt.
Een droom, waar wij ons leven voor inzetten om die - vanuit liefde tot Jezus Christus en geloof in God – hier op aarde werkelijkheid te laten worden.