Wat moet ik doen om goed genoeg te zijn voor God?

Wat moet ik doen om goed genoeg te zijn voor God?

Geschreven door: Allister Cousins | Gepubliceerd: maandag 12 januari 2015

Wat verwacht mijn Schepper van mij, als het gaat om mijn verhouding met Hem? Wat moet ik doen om goed genoeg te zijn voor God?

Velen van ons herinneren zich dat lege, pijnlijke gevoel als je als laatste gekozen werd op het schoolplein, of de frustratie en vernedering als je niet de cijfers haalde die je hoopte of nodig had. Al vanaf dat we kind waren, hadden we te maken met de druk om op school te presteren, op het werk, en zelfs in het sociale leven met familie en vrienden.

Misschien wil Hij dat ik bepaalde goede daden doe om mijn fouten op te heffen

Maar wat verwacht mijn Schepper van mij, als het gaat om mijn verhouding met Hem? Wat moet ik doen om goed genoeg te zijn voor God?

God wil jouw hart

Misschien vereist God van mij dat ik perfect ben, in die zin dat ik nooit een fout maak in wat ik doe. Misschien wil Hij dat ik bepaalde goede daden doe om mijn fouten op te heffen. Misschien ook niet.

In Hebreeën 10 zegt Jezus dat God geen slachtoffers en offergaven wil, maar een lichaam dat Zijn wil doet. De mensen in het Oude Testament leefden niet in overeenstemming met Gods wil, ook al gingen ze steeds door met offers brengen. God wilde hun harten, niet hun offers – die vaak gebracht werden om hun eigen geweten te sussen. Geen enkele handeling, of opeenvolging van goede daden die iemand doet, betekent iets voor God, tenzij Hij eerst tevreden is met wat Hij ziet in het hart van die persoon.

De armen van geest verlangen om aan Hem gelijk te zijn

In Psalm 51 schrijft David: “De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.”

De armen van geest zijn God welgevallig

Jezus zegt: “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen”. God zoekt degenen die treuren over hun gebrek aan goedheid, wijsheid, geduld en reinheid in zichzelf, hen die ondanks al hun inspanningen om goede mensen te zijn, er genoeg van hebben dat ze hun geduld verliezen, liegen, bedriegen, roddelen enz. Mensen die arm van geest zijn, treuren hierover, en daarom kan God hen helpen. De armen van geest verlangen om aan Hem gelijk te zijn, zij willen hier alles voor geven, zij haten de zonde die ze doen en willen gehoorzaam zijn. Dit zijn de mensen die Hem welgevallig zijn. Zij geven hun harten geheel om Gods wil te vinden en te doen.

Door de Heilige Geest en Zijn Woord toont God mij waar ik tekortschiet, maar ook hoe ik moet strijden tegen de zonde in mijn natuur.  Dit vereist gehoorzaamheid van mijn kant, en God geeft de kracht en de wil om het uit te voeren. “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. (Filippenzen 2:12-13)

Ik kan alleen Zijn wil doen als ik mijn eigen tekortkomingen heb gezien en mijn hart aan Hem overgegeven heb om mij te laten leiden

Voldoen aan Gods eisen brengt vrede en rust

Gods wil is altijd gericht op wat voor eeuwig het beste voor mij is. Ik kan alleen Zijn wil doen als ik mijn eigen tekortkomingen heb gezien en mijn hart aan Hem overgegeven heb om mij te laten leiden. Dan ben ik welgevallig voor Hem!

Het voldoen aan Gods eisen geeft niet de stress om steeds maar te moeten presteren, zoals in de maatschappij standaard is. Eigenlijk heeft het een tegenovergesteld effect als je voldoet aan wat God van je vraagt – vrede en rust. Hij geeft vrede aan de armen van geest, in een mate die aardse successen niet kunnen brengen.

“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.” Micha 6:8