Heb jij de geboden lief?

Heb jij de geboden lief?

Geschreven door: Aksel J. Smith | Gepubliceerd: maandag 22 februari 2016

Hoe is de instelling van ons hart tegenover de geboden van Jezus? Vinden we ze belangrijk en heerlijk? Houden wij die en leren wij anderen ze te houden?

“Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen.” Matt. 5:19.

In het koninkrijk der hemelen worden we tot in alle eeuwigheid groter of kleiner, naar de mate waarin wij Jezus' geboden houden en anderen leren ze te houden. Door de instelling van ons hart tegenover deze geboden openbaart zich òf onze liefde voor Christus en onze medemensen òf de liefde voor onszelf en de wereld.

“Wie mijn geboden heeft en ze houdt, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” Joh. 14:21.

Een eeuwige naam

In het oude verbond had God vertrouwelijke omgang met wie Hem vreesden en liefhadden en zijn geboden onderhielden. Zij hebben een eeuwige grote naam gekregen op grond van hun trouw.

Wij hebben werkelijk een allerheiligste roeping, iets om voor te leven.

De apostelen treden in alle eeuwigheid aan de dag als grote mannen Gods, omdat zij met liefde en blijdschap de geboden van Jezus hebben gehouden en zich dag en nacht hebben ingespannen om ook anderen ertoe te brengen ze te houden.

Nu is het voor ons mogelijk om met hen verenigd te worden in deze eeuwige grootheid. Wij hebben werkelijk een allerheiligste roeping, iets om voor te leven. We staan van de morgen tot de avond voor grote en kleine geboden, en we kunnen kracht in overvloed krijgen om ze te houden en anderen ze te leren houden.

Zalig door de geboden

Er zijn op aarde even weinig mensen zalig als er mensen zijn die van harte de geboden van Jezus onderhouden. Zaligheid bestaat uitsluitend in samenhang met de geboden van Jezus.

Jezus was met vreugdeolie gezalfd boven zijn deelgenoten. Heel de bergrede was zijn leven. Hij kon werkelijk zeggen: “Zalig de armen van geest.” “Zalig die treuren.” “Zalig de zachtmoedigen.” “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.” “Zalig de barmhartigen.” “Zalig de reinen van hart.” “Zalig de vredestichters.” “Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil.” “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.” Matt. 5.

Hoe zachtmoediger, rechtvaardiger, barmhartiger en vredelievender wij zijn, des te zaliger worden we.

We zien dat Jezus zalig was in alle mogelijke omstandigheden. In zijn grote liefde voor ons nodigt Hij ons uit tot gemeenschap met Hem in hetzelfde leven en dezelfde zaligheid. Hoe zachtmoediger, rechtvaardiger, barmhartiger en vredelievender wij zijn, des te zaliger worden we. Wie zijn vijanden liefheeft en altijd zijn zon laat opgaan over bozen en goeden, is ook geweldig zalig. Maar het tegenovergestelde brengt niet veel zaligheid, om het even of men geregeld om vergeving bidt.

Licht en leven

Het is toch onmogelijk om alle geboden van Jezus te houden, zegt u. Waar hebt u dat gelezen en van wie hebt u dat gehoord? In de Bijbel hebt u dat beslist niet gelezen en van niet één echte man of vrouw Gods hebt u dat gehoord. Van wie hebt u het dan wel gehoord?

Ieder gebod op zichzelf is licht en leven, iets van Gods natuur en wijsheid.

Jezus' geboden zijn eeuwig leven. Ze worden in ons hart geschreven als wetten van de Geest des levens. Ieder gebod op zichzelf is licht en leven, iets van Gods natuur en wijsheid. Ze werken als een revolutie en brengen een volledige ommekeer in alles wat wij tevoren hebben gedacht en gedaan. Krijgen wij ze als goddelijke natuur in ons leven, dan zullen ze in de eeuwigheid fonkelen als stralende lichten en vanuit ons leven schijnen. De volkeren op de nieuwe aarde zullen bij dat licht wandelen. Op. 21:24.

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Matt. 28:18-20.

Laat het onze enige grote levenstaak zijn alles te onderhouden wat Jezus bevolen heeft en dan anderen leren onderhouden wat Hij bevolen heeft. Dan zullen we merken dat Hij, die alle macht heeft in hemel en op aarde, alle dagen met ons is. Dan worden we sterk in alle deugden van Christus en kunnen we die met kracht en blijdschap aan anderen verkondigen.

Over de auteur

Uit dankbaarheid en brandende enthousiasme voor de geboden van Jezus schreef de auteur van dit artikel, Aksel J. Smith, een lied:

O, ik wil zingen van Gods gebod!
Die rijke gave komt van onze God.
Het brengt ons wijsheid, een hart vol vree,
ook eeuwige macht, eer en godsvrucht mee.


Beluister het lied en lees de volledige tekst online: O, ik wil zingen van Gods gebod
 

Dit artikel is een uittreksel van 'Heb de geboden lief!' door Aksel J. Smith uit het blad Verborgen Schatten, juli 1959
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org