Is homoseksualiteit zonde?

Is homoseksualiteit zonde?

Gepubliceerd: zaterdag 28 november 2015

De seksualiteit van een mens is complex. Het doet iets met ons op fysiek, mentaal en geestelijk vlak. Vanwege de macht van de zonde die door de zondeval in de wereld kwam, gaf God ons geestelijke wetten om er voor te zorgen dat seksualiteit die zegen zou blijven die Hij had bedoeld.

Na de zondeval greep Satan onmiddellijk de kans om gebruik te maken van deze sterke kracht. Hij maakte het ingewikkeld, bracht de mensen op een dwaalspoor, weg van Gods zegen. Hun reine seksuele gevoelens werden besmet door de zonde, en opeens schaamden ze zich voor hun naaktheid. (Genesis 3:7, 10-11) Onreine begeerten ontwaakten, die hun nakomelingen alle generaties lang zouden plagen.

Begeerten en zedeloosheid

“Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.” Romeinen 1;26-27

Gods Woord is er zonder twijfel duidelijk over dat het praktiseren van homoseksualiteit tegen Zijn wil en bedoeling is, en daarom zonde. Alle mensen worden verzocht tot seksuele begeerten, op allerlei mogelijke manieren. Maar Gods Woord, zijn geestelijke wet, is duidelijk: elke seksuele omgang buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw is zonde en kan door God niet gezegend worden.

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar… Daarom zal  een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” Genesis 1: 27-28 & 2:24.

Gods Woord, zijn geestelijke wet, is duidelijk: elke seksuele omgang buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw is zonde en kan door God niet gezegend worden.

Deze relatie – tussen een man en een vrouw binnen een levenslang, trouw huwelijk – komt steeds weer naar voren, de hele Bijbel door en is de enige seksuele relatie die bekrachtigd  en gezegend wordt door God.

Ons seksuele verlangen is geen zonde. Maar seksuele verlangens buiten een huwelijk tussen een man en een vrouw zijn verleidingen om te gaan zondigen. Dit is wat de Bijbel “begeerten” noemt, en er aan toegeven is zonde. Daaronder valt ook seks voor het huwelijk, seks buiten het huwelijk, toegeven aan onreine seksuele gedachten, pornografie – en het praktiseren van homoseksualiteit. De Bijbel is erg concreet hierover. Enkele van deze Bijbelteksten worden aan het eind van dit artikel geciteerd.

God is de hoogste instantie

Onze persoonlijkheid, neigingen, reacties, aanleg,  standpunten, meningen enz. zijn complex. Sommige dingen zijn vastgelegd in onze genen, terwijl andere gevormd zijn door onze omgeving, omstandigheden, opvoeding, opleiding en andere factoren.

Samenlevingen, culturen en normen zijn voortdurend aan verandering en ontwikkeling onderhevig, maar God en zijn Woord en de Geest in het Woord blijven onveranderd. Toen God specifiek homoseksuele activiteit en andere seksuele zedeloosheid  verbood, was dat niet omdat Hij onverlicht, naïef of intolerant was. De wet werd gegeven om weerstand te bieden aan de zonde en aan het feit dat de mens was afgedwaald van zijn oorspronkelijke bedoeling en zegen. Wat immoreel was naar Gods maatstaf van toen, is vandaag de dag niet moreel geworden alleen omdat de meerderheid het tolereert en accepteert.

Wat immoreel was naar Gods maatstaf van toen, is vandaag de dag niet moreel geworden alleen omdat de meerderheid het tolereert en accepteert.

We zijn blij dat er veel aandacht is voor mensenrechten en vrijheid in onze tijd, en dat onderdrukking, misbruik en onrecht worden aangepakt. Echter, sommige dingen die moeten doorgaan voor “vrijheid”, die tot wet verheven of zelfs in onze wetgeving opgenomen zijn, gaan direct in tegen Gods geestelijke wetten en passen helemaal bij de zondige begeerten in de menselijke natuur. Onze steeds wisselende meningen en gezichtspunten kunnen niet onze hoogste instantie zijn, en die van de meerderheid ook niet. God is de Schepper. Hij is Almachtig en alleen Zijn wil, zoals die beschreven is in de Bijbel, is onveranderlijk en volmaakt in tijd en eeuwigheid.

Het praktiseren van homoseksualiteit wordt uitdrukkelijk genoemd als een gruwel voor God, en daarom hoort dit geen punt van discussie te zijn voor christenen die Hem waarlijk willen dienen. Als we geloven dat Gods Woord het Woord van God is, valt daarover niet te discussiëren. We kunnen het niet aanpassen, zodat het overeenkomt met ons inzicht, hoe moeilijk dat ook mag zijn.

God zal niet toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt

Niet leven naar je aangeboren homoseksuele neiging, vereist een enorm offer en kan je leven lang een strijd zijn. Maar God is trouw. Hoe moeilijk het ook is, of hoe ondragelijk het lijden mag lijken, Hij geeft kracht om te overwinnen en een rein leven voor Hem te leiden.

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Corinthiërs 10:13.

Niet leven naar je aangeboren homoseksuele  neiging, vereist een enorm offer en kan je leven lang een strijd zijn. Maar God geeft kracht om een rein leven voor Hem te leiden.

De uitweg is het kruis – alle zondige begeerten in de dood geven. (Colossenzen 3: 5-7; Galaten 5:24) Daarmee is niet vanzelf iemands persoonlijke neiging of geneigdheid weggenomen, maar hij is niet langer een slaaf van de zonde. Hij is vrij om God te dienen en zijn wil te doen. Zo’n offer behaagt God bijzonder, en Hij zal dat rijk belonen, niet pas in de hemel maar ook hier op aarde. God zegent mensen die helemaal voor Hem leven. Niemand die werkelijk alles heeft opgegeven om God te dienen, zal daar spijt van krijgen. Hij wil uitsluitend het beste voor ons.

God haat de zonde, maar God heeft ook elke zondaar lief, wie ze ook zijn, wat hun achtergrond ook is of wat ze gedaan hebben. (Romeinen 6:23) Hij houdt meer van ieder van ons dan we kunnen begrijpen. Hij zond zijn Zoon, Jezus Christus, die de prijs voor onze zonden betaalde, en ons de uitweg heeft gewezen. Er is niet een zonde waarvoor Jezus niet gestorven is; er is geen verzoeking waarvoor God ons geen kracht kan geven om die te overwinnen. Hij heeft zijn hand uitgestoken – grijp die!

“Maar thans, vrijgemaakt van zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde he eeuwige leven.” (Romeinen 6:22) De strijd kan hard zijn, het offer zwaar, maar het is niet te vergelijken met het eeuwige, heerlijke leven dat God wil geven aan hen, van wie de namen staan ingeschreven in het Boek des Levens – zij die overwonnen hebben. (Romeinen 8:18, Openbaringen 3:5)

Enkele teksten in de Bijbel over seksuele zonden

“Gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.”
Leviticus 18:22.

“Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders , dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.”
1 Corinthiërs 6: 9-11.

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.”
Mattheüs 5: 27-28.

“Vliedt de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.”
1 Corinthiërs 6: 18.

“Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.”
Hebreeën 13: 4.

“Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.”
Romeinen 1:20-32.