Jezus – Zoon des mensen

Jezus – Zoon des mensen

Geschreven door: Tony Jackson | Plaats: Taunton, Verenigd Koninkrijk | Gepubliceerd: donderdag 10 januari 2013

Jezus noemde zichzelf Zoon des Mensen, liever dan Gods zoon.
Waarom?

“Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.” Rom. 5:19.

De eerste mens

De eerste mens was Adam. Hij was in de hof van Eden geplaatst om deze te verzorgen, en hij had grote vrijheid om te eten wat hij maar wilde, behalve de vrucht van “de boom der kennis van goed en kwaad”. Adam was ongehoorzaam aan dit gebod; het resultaat was dat de zonde bij hem binnenkwam en zo werd doorgegeven aan de hele mensheid. God gaf de mensen de wet om hen te helpen hun zonden te erkennen en vergeving te vinden. Maar er was geen hulp om te stoppen met zondigen.

De tweede mens

De tweede Mens was Jezus. Hij werd ook geboren met een vlees (menselijke natuur), zoals wij kunnen lezen in Rom. 1:3: “... gesproten uit het geslacht van David naar het vlees...” Dit betekent dat Hij net als wij in de dagelijkse situaties kon worden verzocht; daarom noemt Hij zich liever Zoon des mensen dan Zoon van God. Als Hij werd verzocht zocht Hij hulp bij zijn Vader in de hemel, in plaats van te zondigen, zoals alle mensen tot dan toe hadden gedaan. In Rom. 8:3 lezen we: “God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.”

Jezus merkte dat er iets in hem was wat onrust veroorzaakte. Hij keerde zich tot zijn Vader, en God wees hem de zonde die uit zijn lichaam wilde komen. Als dat was gebeurd, zodat Jezus zou hebben gezondigd, dan was de weg naar verlossing van de zonde voor eeuwig verloren geweest. Wij lezen daarentegen in Hebr. 5:7-8 dat Jezus onder “sterk geroep en tranen” tot zijn Vader bad, en dat Hij door zijn gehoorzaamheid tot overwinning werd geleid.

Toen Jezus op Golgotha werd gekruisigd, klonk zijn overwinningsroep: “Het is volbracht!” Er was geen zonde meer over die veroordeeld moest worden! Volkomen overwinning over alles dat door de zondeval in de mensheid was gekomen! Satan, de overste van deze wereld, was nu overwonnen!

Alles opgeven

Jezus’ advies aan de rijke jongeling was: “Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit … en kom hier, volg Mij.” Matt. 19:21. Laten wij dezelfde gezindheid hebben als Petrus in vers 27: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd.” Voor zulke mensen zijn er geweldige beloften, zowel voor dit leven hier op aarde als voor later in alle eeuwigheid.