Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Geschreven door: Kari Sundmark | Plaats: Trysil, Noorwegen | Gepubliceerd: zaterdag 2 januari 2010

Binnen het christendom staat niemand zo centraal als Jezus. Maar wie is Hij eigenlijk?

We kunnen de vraag stellen: Wie was Jezus? De bronnen die verwijzen naar het leven van Jezus vinden we in de allereerste plaats in het Nieuwe Testament. Hij leefde en werkte in Galilea en werd tijdens het paasfeest in Jeruzalem gekruisigd, ongeveer in het jaar 30. Diverse bronnen vermelden dat de volgende tekst op het kruis werd gegraveerd toen hij gekruisigd werd: Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jezus uit Nazareth, Koning der Joden.

Vele namen

Messias, Verlosser, Zoon van God en het Woord zijn enkele uitdrukkingen die gebruikt worden in verband met Jezus. Zelf noemde Hij zich vaak Zoon des mensen. In het Oude Testament vinden wij profetieën over Jezus. De profeet Jesaja omschrijft hem als Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Al deze namen kunnen ons helpen om te begrijpen wie Jezus is, niet alleen wie hij was.

Bevrijder

Vele tijdgenoten van Jezus koesterden de hoop dat Hij degene was die Israel zou bevrijden van de Romeinse heerschappij en waren teleurgesteld toen dat niet zo bleek te zijn. Toch is Jezus iemand die ons kan bevrijden! In hoofdstuk 8 van het evangelie van Johannes zegt Jezus: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” Als mensen willen we graag van onszelf geloven dat we goed zijn en het goede willen doen. Maar dan merken we dat we toch doen wat slecht is en wat anderen kwaad kan doen. De Bijbel verklaart ons dat we worden gevangen door het kwade, en dat gebeurt doordat wij mensen een natuur hebben waarin geen goed woont. Als wij in Jezus geloven, krijgen we hulp, zodat we kunnen worden vrijgemaakt van de macht van de zonde en God kunnen gaan dienen. In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus daar in hoofdstuk 7 heel duidelijk over.

Waarachtig God en waarachtig mens

Velen loochenen de goddelijkheid van Jezus. Zij beweren dat Hij niet meer was dan een mens onder zijn medemensen, hoewel Hij wel iemand was die wij kunnen zien als het ideale voorbeeld.

Wij geloven echter dat toen Jezus in de hemel was, Hij waarachtig God was. Tijdens zijn leven hier op aarde was Jezus waarachtig mens. Hij is destijds op aarde geboren als een mens met dezelfde natuur als wij.

In de Koran wordt Jezus omschreven als een groot profeet die wonderen heeft verricht en een evangelie had voor de mensen. Onder christenen staat het geloof in Jezus als Gods zoon centraal. Wat betreft het gelijk zijn van Jezus aan zowel God als de mens zijn de meningen echter verdeeld. Velen zien Jezus als een goddelijk persoon, ook in de jaren dat Hij als mens op aarde leefde. Daardoor zien ze Hem als iemand die geen strijd hoefde te voeren tegen het kwade in de menselijke natuur. Wij geloven echter dat toen Jezus in de hemel was, Hij waarachtig God was. Tijdens zijn leven hier op aarde was Jezus waarachtig mens. Hij is destijds op aarde geboren als een mens met dezelfde natuur als wij. De Heilige Geest woonde in Hem. De Geest bracht hem alles in herinnering en Hij was gehoorzaam aan de leiding van de Geest. Zijn werk op aarde bestond uit het overwinnen van alle zonde in zijn menselijke natuur. Toen dit was volbracht, keerde Hij terug naar God. De evangelist Johannes schrijft in hoofdstuk 14 over de belofte van Jezus aan zijn discipelen, n.l. dat zij de Heilige Geest zouden krijgen, waardoor ook zij kracht en hulp konden krijgen om zijn geboden te houden.

Heilbrenger

God wilde in Jezus Christus zijn verlossingsplan op zó uitvoeren, dat wij als mensen deel kunnen krijgen aan Gods eeuwige Koninkrijk en het recht krijgen om te leven als zijn kinderen. In het begin van zijn brief aan de Efeziërs legt Paulus dit uit. Jezus heeft ervaren wat het wil zeggen om een menselijke natuur te hebben. Als mens heeft Hij de voleinding bereikt. In hoofdstuk 5 van de brief aan de Hebreeën staat: “Toen Jezus als mens leefde, heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die hem uit de dood kon redden, en is Hij verhoord omdat Hij God vreesde. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij door lijden gehoorzaamheid geleerd. Toen Hij de voleinding had bereikt, werd Hij een oorzaak van eeuwig heil voor allen die hem gehoorzamen.”
Jezus is meer dan een voorbeeld, Hij is onze Verlosser.

Voorloper

Tijdens zijn leven op aarde was Jezus een mens zoals wij. Daarom geloven wij dat ook Hij werd verzocht tot bijvoorbeeld bitterheid, kwaadsprekerij, afgunst en hoogmoed. Maar Hij liet het niet toe in zijn gezindheid. Hij was in nood en riep tot God om hulp. Jezus werd verhoord en overwon die neigingen in de menselijke natuur, waarvan Hij wist dat ze zondig waren. Hij gaf nooit toe aan de lust om het kwade te doen. Het kan zo zijn dat Jezus een kruis voor zich zag als Hij verzocht werd. In zijn gedachten spijkerde Hij de neigingen, die hij bemerkte om te zondigen, vast aan het kruis. In deze strijd tegen de zonde bood Hij zo’n weerstand dat het Hem, figuurlijk gesproken, bloed kostte. Het kost namelijk lijden om niet toe te geven aan de zonde. Maar Jezus volhardde net zolang tot de verzoeking om te zondigen dood was. Door de Heilige Geest kreeg Hij kracht om over de verzoekingen te zegevieren. Jezus zegt tot een ieder die Hem wil volgen dat hij “zichzelf moet verloochenen en elke dag zijn kruis moet opnemen”. Wie is Jezus? Hij is degene die ons leert om onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen. Hij is onze voorloper en wij kunnen zijn navolgers zijn.

Verzoener

Op een plaats die Golgotha genoemd wordt, werd Jezus aan een echt kruis gespijkerd. Toen was het niet meer zo dat het Hem alleen figuurlijk zijn bloed kostte. Daar is Hij gestorven.

Jezus is een helper voor ons als wij van harte om kracht bidden om niet aan verzoekingen tot zonde toe te geven.

Het evangelie van Johannes vertelt ons dat Jezus tijdens zijn laatste uren wist dat alles was volbracht. Het werk dat God hem had opgedragen, had Hij volbracht; Hij had Gods wil gedaan. Er werd geen zonde gevonden bij Jezus. Hij was zonder schuld. Daarom kon God hem uit de dood opwekken. Wie is Jezus? Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Jezus is de verzoener. Hij is onze middelaar, of met andere woorden: onze advocaat. Als wij iets slechts gedaan hebben, en we erkennen dat en vragen om vergeving, zal God het ons omwille van Jezus vergeven.

Helper

In alle situaties is Jezus een helper voor ons als wij van harte om kracht bidden om niet aan verzoekingen tot zonde toe te geven. Dan zullen wij barmhartigheid en genade vinden om hulp te krijgen op het moment dat we het nodig hebben, zodat we dus niet zondigen. Daarover kunnen we lezen in hoofdstuk 4 van de brief aan de Hebreeën. Door zijn overwinning over de dood kreeg Jezus deze opstandingskracht en door deze kracht kunnen wij hulp ontvangen. Dat is genade op het moment dat we het nodig hebben.
Jezus heeft het voor ons mogelijk gemaakt een goed leven te leiden, elkaar lief te hebben en in vrede met elkaar te leven. Maar hoe krijgen we hier op aarde zo’n voorproefje van de hemel? Hoe komen wij in de hemel en hoe krijgen we deel aan Gods eeuwige Koninkrijk?

Jezus is de weg

Wij moeten de weg kennen en we moeten een ‘toegangskaartje’ hebben. God geeft ons graag zo’n ‘toegangskaartje’ tot de hemel. Op dat kaartje staat de volgende tekst: Geldig voor iedereen die Jezus gehoorzaamt! Hoe vinden wij de weg? Het antwoord vinden we in hoofdstuk 14 van het evangelie van Johannes. Jezus komt ons tegemoet en zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader [God], dan door mij.

Er is een goede reden om Jezus beter te leren kennen!

Wanneer we Jezus leren kennen zullen we merken dat we behoefte hebben om ons leven in het licht te krijgen. Hier kan je meer over lezen in het artikel "Bekering".