Gemeenteleven

Wij zijn een gemeente met een hoog activiteitsgehalte, zowel geestelijk als praktisch. In alle activiteiten vinden we het gemeenschappelijke en het plezier belangrijk, zodat iedereen zich kan ontwikkelen.

Gemeenschapszin

Afhankelijk van de mogelijkheden en de behoeften van de plaatselijke gemeente worden activiteiten en samenkomsten verzorgd voor alle leeftijdsgroepen.

Wekelijkse samenkomsten

In de gemeenten komen we regelmatig samen voor reguliere diensten of samenkomsten. De samenkomsten vormen een belangrijk deel van het gemeenteleven, waar wij hulp, vermaning en troost krijgen, en waar wij worden versterkt in ons gezamenlijke geloof. Er zijn mensen die een grotere verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw in de gemeente, maar jong en oud, man en vrouw, dragen bij aan dit werk. Iedereen die iets tot opbouw heeft, heeft de vrijheid om hiermee naar voren te komen. Velen maken van deze gelegenheid gebruik, met toespraken, getuigenissen, zang of gebed. Daardoor worden de diensten levendig en interessant voor iedereen, en leren wij elkaar beter kennen.

Kindersamenkomsten

De kinderen bezoeken kindersamenkomsten van jongs af aan tot in hun tienerjaren. Hier worden alle middelen benut, van rollenspel en film tot vertellingen, om de kinderen bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel en naastenliefde te leren. Het maakt vaak indruk als jongeren die zelf gelukkig zijn geworden door het evangelie, met enthousiasme vertellen over wat God voor hen heeft gedaan, en welke beloften de Bijbel ons geeft. Tijdens spel en op serieuze momenten, worden banden gesmeed tussen kinderen, jongeren en ouderen.

Lees ook:

De activiteitenclub

De meeste plaatselijke gemeentes organiseren regelmatig diverse activiteiten voor kinderen en jeugd.
Dit kan variëren van een weekend bivak tot knutselavonden en sportwedstrijden. De activiteiten worden geleid door de oudere jeugd, en zij gebruiken hun vrije tijd om als goede voorbeelden te werken met kinderen en jeugd. Zo wordt de interesse van een kind voor zijn hemelse roeping gewekt, terwijl ze hen tegelijkertijd leren om waarden als eerlijkheid, behulpzaamheid, zorg en medeleven te waarderen.

Lees ook:

Bijbelonderricht

Kinderen die in de leeftijd komen dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, volgen Bijbelstudies om Gods woord te leren kennen, en de waarden en normen die leiden tot een gezond christenleven. Dit gebeurt dan bijvoorbeeld één avond per week, een half jaar lang. Vaak wordt dit feestelijk afgesloten.

Jeugdsamenkomsten

Er zijn erg veel jongeren in de gemeente, en in de meeste gemeenten zijn er wekelijkse samenkomsten speciaal voor de jeugd. Deze worden georganiseerd door en voor jongeren in de leeftijd van 12-35 jaar. De jeugdsamenkomsten worden normaal gesproken geleid door de jeugdleider, die meestal zelf in de jeugdleeftijd is. Net als tijdens de ’gewone’ samenkomsten kan iedereen een bijdrage leveren aan de jeugdsamenkomst, en veel jongeren nemen vrijmoedig deel met woord, getuigenis, zang en gebed.
Tijdens regionale en internationale conferenties zijn er meestal ook jeugdsamenkomsten. Daarnaast worden regelmatig jeugdconferenties georganiseerd.

Lees ook:

Regionale, nationale en internationale conferenties

In veel landen hebben wij eigen conferentiecentra, waar regelmatig regionale of nationale conferenties worden gehouden. Naast de samenkomsten worden er sportieve en culturele activiteiten georganiseerd.
De belangrijkste ontmoetingsplek van de gemeente is het conferentieoord Brunstad in Noorwegen. Hier worden meerdere keren per jaar internationale conferenties georganiseerd. De meeste conferenties vallen samen met vakanties en feestdagen; sommige worden georganiseerd voor bepaalde doelgroepen. Duizenden vrienden uit de hele wereld nemen deel aan deze conferenties; daarnaast worden deze samenkomsten door duizenden internationaal gevolgd via satellietuitzendingen en internet.
De conferenties en gezamenlijke activiteiten dragen ertoe bij aan de gemeenschapszin, ondanks stads- en landsgrenzen.

Lees ook:

Feestelijke gelegenheden

Er is altijd wat te vieren, en in de gemeente grijpen we graag de gelegenheden aan om samen te komen voor feestelijke bijeenkomsten. Wat gevierd wordt varieert per land en cultuur, maar de christelijke feesten als Kerst en Pasen worden natuurlijk gevierd, volgens de plaatselijke tradities. Hetzelfde geldt voor nationale feestdagen; vaak benutten de vrienden deze gelegenheden voor een gezamenlijke viering. Verjaardagen worden ook gewoon gevierd, vaak samen met familie en vrienden. Bij speciale jubilea komt vaak de hele gemeente bij elkaar voor een feest met liederen, toespraken en opbouwende woorden.

Een rijk leven als senior

Ouder worden brengt nieuwe dimensies en ook beperkingen in het leven. Wij waarderen onze senioren en de ervaring en wijsheid die ze representeren. Terwijl de jongere krachten zich meer bezig houden met de praktische zaken, gebruiken veel ouderen veel tijd voor de dienst van het gebed, tot grote hulp en nut voor de hele gemeente.
Veel gemeenten organiseren ook seniorenontmoetingen met activiteiten en uitstapjes. De broederschap en de stemming die daar heersen, maken dat je duidelijk de goede vruchten kan zien die komen door een lang leven in trouw en zelfopoffering.

 

Genadegaven – talenten 

Genadegaven of talenten zijn of aangeboren, of je krijgt ze later in het leven als geschenk van God. Wij willen onze genadegaven gebruiken om elkaar op alle mogelijke manieren op te bouwen en te helpen.

Er zijn verschillende genadegaven, zoals evangeliseren, spreken in tongen, uitleg van tongen, leidersgaven, praktisch inzicht, enzovoort. Iedereen kan in zijn omgeving tot hulp en zegen zijn door vrijmoedig en zorgvuldig met de genadegaven te werken, waar het maar nodig is. Wij kunnen ook, in geloof in God, bidden om de genadegaven die wij nodig hebben om in de behoeften in onze omgeving te kunnen voorzien.

“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.
Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” 

1.Kor. 12,4–13.

 

Organisatie en structuur

Vandaag de dag zijn wij op ongeveer 180 plekken in meer dan 65 landen over de hele wereld vertegenwoordigd. Ondanks dat is de formele organisatie beperkt.

We geloven in Gods werkingen en leiding aan iedereen met een onbaatzuchtige en positieve instelling. Onze broederschap is er daarom op gebaseerd dat ieder persoonlijk zijn individuele capaciteiten en interesses kan gebruiken tot opbouw van de gemeente.

De lokale gemeenten

De meeste plaatselijke gemeentes houden wekelijkse samenkomsten. Die vinden plaats in eigen of gehuurde zalen, of privé bij mensen thuis. Daarnaast is er een veelzijdig programma voor jong en oud, afhankelijk van de grootte en de leeftijdsspreiding in de lokale gemeenten.
Tijdens de bijeenkomsten is er vrijheid voor iedereen om deel te nemen in de opbouw. Zo groeien de afzonderlijke broeders en zusters – man en vrouw – op om te dienen en elkaar te helpen.
Er is een hechte samenwerking tussen de lokale gemeenten binnen de afzonderlijke landen en op internationaal niveau. Vooral in verband met regionale en internationale conferenties.

Voorganger van de gemeente

De verantwoordelijkheid voor de eventuele eigendommen van een lokale gemeente ligt bij het stichtingsbestuur. Dat bestaat meestal uit de gemeentevoorganger en enkele anderen. Elke gemeente heeft één of meer voorgangers, waarvan de meesten niet theologisch geschoold zijn. Door trouw en gehoorzaamheid aan Gods woord worden zij op een natuurlijke manier rijp voor hun taak en winnen zij vertrouwen. Op deze manier worden de voorgangers van de gemeente naar Bijbels voorbeeld aangesteld.
Een paar keer per jaar komen de voorgangers uit de plaatselijke gemeenten in Nederland en België bij elkaar voor overleg en onderlinge opbouw, en één keer per jaar komen broeders uit verschillende landen bij elkaar voor internationaal overleg. Verder bestaat er geen centraal instituut of centrale administratie.