Maatschappij, huwelijk en familie

Het is van belang dat ieder persoonlijk zich verantwoordelijk weet voor de maatschappij en daarin deelneemt, waar dit past met het oog op aanleg en capaciteiten.
Tegelijk zien we huwelijk en gezin als de belangrijkste steunpilaren voor een gezonde, en goed functionerende maatschappij.

Huwelijk en familie

Het huwelijk en het gezin vormen voor de meeste mensen een natuurlijk en belangrijk onderdeel van het leven.
In de Bijbel heeft God ons hiervoor veel goede wetten gegeven, die ons vertellen hoe Hij wil dat we zullen leven. Wij geloven dat wij Zijn zegen over ons leven krijgen door te leven naar Gods goede geboden.

Partnerkeuze – bruiloft

De keuze van een partner is een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Daarbij ligt het voor de hand om een echtgenoot te kiezen die dezelfde levensvisie en hoofdinteresse heeft. Daarom vinden de meeste jongeren onder ons hun partner binnen de gemeente. Wanneer twee mensen elkaar hebben gevonden, verloven zij zich.
Al is de keuze voor een echtgenoot iets heel persoonlijks, de viering van een huwelijk is iets waar de gemeente graag aan deelneemt. De trouwplechtigheid varieert per land. In sommige landen hebben wij de mogelijkheid om voor de wet huwelijken af te sluiten, en dan gebeurt de trouwplechtigheid onder regie van de gemeente. In andere landen trouwt men volgens de nationale gebruiken. Bruiloftsfeesten zijn gewoonlijk gemeentefeesten, waar veel vrienden en familieleden aanwezig zijn. Het is een gelegenheid om zich samen met het bruidspaar te verheugen, en hen te bemoedigen en te versterken met toespraken, liederen en goede woorden.

Een goede kindertijd

Met een huwelijk volgen vaak kinderen, en wij beschouwen ieder kind als een waardevol geschenk van God. Ons geloof in het evangelie geeft ons ook geloof in een goede toekomst voor de kinderen die God ons geeft. Wij geloven dat we ze werkelijk iets te bieden hebben, en dat God ons de kracht wil geven die we nodig hebben om de kinderen een goede kindertijd te bezorgen.

Leefmilieu

Alle ouders willen voor hun kinderen een goed leefmilieu scheppen, dat is bij ons niet anders. Wij doen wat we kunnen om kinderen en jongeren de gelegenheid te geven zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen en ontplooien in een goede en veilige omgeving. Onze taak is om deze waardevolle gaven, die God ons toevertrouwt in onze kinderen, met zorg te omgeven. In deze vreugdevolle en veeleisende opgave biedt het geloof en de levensopvatting die we door Gods Woord ontvangen, veel hulp, hoop en inspiratie. Ook het gevarieerde aanbod van activiteiten binnen de gemeente en zorgzame mensen dragen hieraan bij.

Veiligheid en zorgzaamheid

Elk kind heeft behoefte aan veiligheid en zorgzaamheid, en deze verantwoordelijkheid ligt op ons als ouders. De verplichtingen om te voorzien in de veelzijdige behoeften van onze kinderen, kunnen botsen met onze eigen wensen. Dan is het belangrijk dat wij beseffen wat opoffering en liefde betekenen in de praktijk. Dit besef functioneert in ons leven als een krachtbron.

Lees ook:

 

Opleiding, beroep en maatschappij

De individuele keuzen van opleiding en betrokkenheid bij de maatschappij weerspiegelen de persoonlijke vrijheid die van ons goede en nuttige burgers maakt in de maatschappij waarin we leven.

De individuele keuzen van opleiding en betrokkenheid bij de maatschappij weerspiegelen de persoonlijke vrijheid die van ons goede en nuttige burgers maakt in de maatschappij waarin we leven.

Kinderen op school

Onze kinderen gaan meestal naar de school in hun eigen wijk. Omwille van onze kinderen vinden wij het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met de school. Daarom zijn veel ouders op verschillende wijze betrokken bij het schoolwerk, onder andere door actief deel te nemen als ouderhulp of ook wel in schoolbesturen, ouderraden en medezeggenschapsraden. Deze betrokkenheid ervaren wij als nuttig en positief voor onze kinderen.

Opleiding – een persoonlijke keuze

Het opleidingsniveau in de gemeente weerspiegelt waarschijnlijk een gemiddelde doorsnede van de bevolking. Het is niet van belang welke opleiding of welk beroep iemand heeft, maar dat iemand zijn capaciteiten en aanleg op een verstandige manier gebruikt. Over het algemeen geven wij hogere prioriteit aan het gezin en het gemeenteleven dan aan een beroepsmatige carrière of een functie die werk en gezin naast elkaar bemoeilijkt. Waar de grens ligt, moet een ieder zelf ontdekken.

Maatschappelijke en politieke betrokkenheid

De Bijbel vermaant ons om te bidden voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen in ons land. Wij hebben een sterk geloof in gebed; de resultaten van het gebed zijn voor ons realiteit. Dit kunnen wij gerust een ‘verborgen maatschappelijke betrokkenheid’ noemen, en is daarom niet minder belangrijk.
In landen met dienstplicht neemt men deel aan de militaire dienst, en velen ervaren de diensttijd als een belangrijke periode van ’volwassen worden’ waar zij leren op eigen benen te staan en tegen een stootje te kunnen.
Door middel van ons werk en nevenfuncties (bijvoorbeeld in scholen) kunnen wij onze omgeving beïnvloeden. Sommigen van ons zijn bijvoorbeeld ook betrokken bij het verschaffen van plaatselijke werkgelegenheid.
Vanzelfsprekend richten wij ons naar de regels en wetten van het land, tot welzijn van onze omgeving. In ons jongerenwerk willen we graag besef bijbrengen van gehoorzaamheid aan de wet en maatschappelijke verantwoordelijkheid.