Christendom - meer dan vergeving van zonden

Met welk doel is Jezus eigenlijk voor ons gestorven? Alleen voor vergeving van zonden? Of voor meer dan dat?

Vergeving is een geweldig geschenk. Het loon dat de zonde geeft, is de dood! staat in Rom. 6:23. Dat is wat wij, die gezondigd hebben, eigenlijk hebben verdiend. Door als een misdadiger aan het kruis te sterven, hoewel Hij zelf nooit heeft gezondigd, heeft Jezus de schuld van de hele wereld op zich genomen, zodat wij vergeving van zonden konden krijgen.

Maar Jezus’ sterven op Golgota is niet het slot van de geschiedenis: Hij is op de derde dag uit het graf opgestaan! Hij was van geboorte mens, met een vlees of natuur net als wij. Maar hoewel Hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht, heeft Hij nooit gezondigd (Hebr. 4,15). Hij heeft de hartstochten en begeerten in zijn eigen vlees gehaat en zo de zonde in de dood gebracht. Daardoor heeft Hij ook de dood, het loon dat de zonde geeft, overwonnen.

Wat betekent dit voor ons?

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Rom. 5:10.

Het doel waarvoor Jezus naar de aarde kwam, was ons te behouden. Hij wil ons vrijmaken van de zonde en ons terugleiden tot God. Dat begint ermee dat wij vergeving van zonden kunnen krijgen, door Hem in ons leven als verlosser aan te nemen. Dan worden we verzoend met God, door Jezus’ offer voor ons, zijn dood, ook al hebben wij gezondigd en verdienen wij de dood.

Het vervolg van het behoud is dat wij Jezus’ leven gaan navolgen: het leven dat Hij als mens op aarde heeft geleefd. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden, 1 Petrus 2:21. Wie is dat voorbeeld dat wij moeten navolgen? Hij die geen zonde gedaan heeft … (vers 22). Dit is de behoudenis door Jezus’ leven; dit is het leven dat wij moeten leven nadat wij vergeving hebben gekregen!

Kan dat dan?

Jazeker kan dat! Jezus kon, doordat Hij de zonde en de dood had overwonnen, terugkeren naar zijn Vader in de hemel. Maar Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij heeft aan allen, die Hem gehoorzamen en hun eigen zonde zat zijn, de Heilige Geest gezonden als leidsman, helper en kracht. Hijzelf bidt voor ons dag en nacht, opdat wij kunnen overwinnen zoals Hij heeft overwonnen. Als wij Hem in dit leven navolgen, dan worden wij herschapen naar zijn beeld, en eenmaal zullen wij Hem dan zien zoals Hij is. Dan zullen wij voor eeuwig met Hem samen zijn.
Ja, christendom is terdege meer dan vergeving van zonden!

Wil je meer weten? In deze website kun je meer lezen over Jezus navolgen in dit leven, en kun je mensen zien en horen die Gods kracht hebben ervaren om zo te leven, en hoeveel geluk en vrede dit brengt.