Kan een christen zijn verlossing verliezen?

Kan een christen zijn verlossing verliezen?

Geschreven door: Tom Harris | Gepubliceerd: donderdag 6 december 2012

Als iemand zich bekeert en christen wordt, krijgt hij een nieuwe gezindheid. De oude gezindheid was zichzelf dienen en de eigen begeerten volgen. De nieuwe gezindheid is God dienen en doen wat Hem behaagt. Dit is het begin van de verlossing.

Hierover spreekt Paulus in Ef. 4:22-24: ‘… dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.’ De oude mens is de oude gezindheid en de nieuwe mens is de nieuwe gezindheid.

En in Rom. 6:6 zegt hij: ‘Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is.’ Het is geweldig belangrijk om dit te weten. Verlossing betekent niet alleen dat wij vergeving van zonden hebben gekregen door Jezus’ dood voor ons aan het kruis, maar ook dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. En dat opent de weg voor ons om een nieuwe levenswandel te krijgen (vers 4).

Het kruis, de kracht tot behoud

Paulus schrijft in Fil. 3:17-19: ‘Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aards gezind.’ Het waren geen vijanden van het kruis als het ging om vergeving van zonden krijgen door het offer van Jezus, maar het waren wel vijanden van het kruis als het ging om het gekruisigd zijn van hun oude mens met Christus. Het kan zijn dat ze eens bekeerd zijn geweest en een nieuwe gezindheid hebben gekregen, maar ze zijn jammer genoeg terug gekeerd naar hun vroegere gezindheid en hebben deze wereld weer lief gekregen.

We lezen ook in 2 Tim. 3:5 over mensen die een schijn van godsvrucht hadden, maar de kracht ervan hadden verloochend. Die kracht ligt in het kruis, want het kruis is de kracht van God tot behoud (Rom. 1:16). Het kruis houdt onze oude mens gekruisigd zodat we kunnen groeien en toenemen in het nieuwe leven: de deugden van Christus. Maar een religieus uiterlijk, als vernis over de oude gezindheid die de wereld en haar begeerlijkheden liefheeft, dat is in Gods ogen een gruwel. Jezus heeft juist de huichelarij zo krachtig weerstaan.

De verlossing kwijtraken – in de verlossing bevestigd worden

Het is duidelijk dat als mensen tot hun oude gezindheid terugkeren, deze wereld weer lief krijgen en van haar begeerlijkheden gaan genieten, zij hun verlossing verliezen. Zo’n geest past niet in het Koninkrijk der hemelen. Maar als zij werkelijk berouw hebben en tot God terugkeren, kunnen zij hun verlossing weer terugkrijgen. Maar dan hebben ze ook kostbare tijd verloren, waarin ze hadden kunnen groeien in de deugden. Laten wij dus volharden in de nieuwe gezindheid en daarin krachtig bevestigd worden.

‘Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is.’ Kol. 2:6-7.