Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Samfunnet, ekteskapet og familien

Samfunnet, ekteskapet og familien

Publisert: 18. oktober 2010

Det er viktig at individet tar ansvar og engasjerer seg i samfunnet der det er naturlig etter evner og anlegg. Samtidig ser vi på ekteskapet og familien som hovedpilarer i et sunt og velfungerende samfunn.

Ekteskap og familie

Ekteskap og familie er en naturlig og viktig del av livet for de fleste mennesker.
I Bibelen har Gud gitt oss mange gode lover som forteller oss hvordan han ønsker at vi skal leve når det gjelder disse tingene. Vi tror at ved å leve etter Guds gode bud trekker vi hans velsignelse ned over våre liv.

Valg av ektefelle – bryllup

Valg av ektefelle er en høyst personlig og privat sak. Naturlig nok velger de fleste en ektefelle som har samme livssyn og hovedinteresse som en selv. Derfor finner de fleste av våre unge sin ektefelle innenfor menigheten. Når to har funnet hverandre, inngår de forlovelse. Om valg av ektefelle er en privatsak, så er feiringen noe som resten av menigheten gjerne tar del i. Selve vielsesritualet varierer fra land til land. I noen land har menigheten vigselsrett og vielsen foregår i menighetens regi. Andre steder skjer vielsen på en offentlig institusjon etter landets lover og skikk. Bryllupsfesten blir som regel en menighetsfest med mange venner og slektninger tilstede. Da gleder vi oss sammen med brudeparet, som gjennom taler, sang og gode ord går inspirert og styrket inn i sin nye stand.

En god oppvekst for barna

Med ekteskap følger ofte barn, og vi ser hvert barn som en verdifull gave fra Gud. Vår tro på evangeliet gir oss også tro på en god framtid for de barna Gud gir oss. Vi tror at vi virkelig har noe å tilby dem, og at Gud vil gi oss kreftene vi trenger for å gi barna en god oppvekst.

Oppvekstvilkår

Alle foreldre ønsker å gi barna sine gode oppvekstvilkår, så også med oss. Vi gjør hva vi kan for at barn og ungdom skal kunne utvikle og utfolde seg naturlig i trygge og gode omgivelser. Vi er opptatt av å ta vare på de store verdiene Gud har betrodd oss ved barna. I denne gledelige og krevende oppgaven er troen og livsforståelsen vi får ved Guds ord til stor hjelp, håp og inspirasjon. Menighetens varierte aktivitetstilbud og omsorgsfulle mennesker bidrar også her.

Trygghet og omsorg

Alle barn trenger å kjenne trygghet og omsorg, og som foreldre hviler dette ansvaret på oss. Forpliktelsene til å ivareta barnas mange behov kommer til tider i konflikt med våre egne ønsker. Da er det viktig å forstå hva selvoppofrelse og kjærlighet er i praksis. Forståelsen av dette bringer glede og livskraft til oss alle.

Les også:

 

Utdannelse, yrker og samfunnsansvar

Den enkeltes valg av utdannelse og generelle samfunnsengasjement gjenspeiler den individuelle friheten som gjør oss til gode og nyttige borgere i samfunnet vi lever i.

Vi er opptatt av å ivareta de gode verdiene i samfunnet, og hver enkelt av oss står fritt til å arbeide for dette slik det faller naturlig.

Barna i skolen

Barna våre følger det offentlige skoletilbudet. Med mange barn blant oss er vi opptatt av å ha et godt og støttende samarbeid med skolen. Derfor er mange foreldre engasjert i skolearbeidet på forskjellige måter, blant annet gjennom å delta aktivt i foreldreråd og som klassekontakter. Dette engasjementet opplever vi som svært nyttig og positivt for barna våre.

Utdannelse – et personlig valg

Utdannelsesnivået hos personer i menigheten er som i gjennomsnittet av befolkningen for øvrig. Det er ikke hva slags utdannelse eller jobb man har som har betydning, men at man bruker sine evner og anlegg på en fornuftig måte. Familien og menighetslivet prioriteres gjerne fremfor yrkesmessig karriere og stillinger som setter jobb og familie opp mot hverandre. Hvor grensen går, er det opp til den enkelte å selv finne ut av.

Samfunnsengasjement

Bibelen oppfordrer oss til å be for dem som har ansvar for styre og stell i landet vårt. Vi har stor tro på bønn; for oss er resultatene av bønn realiteter. Vi kan gjerne kalle dette et skjult samfunnsengasjement, og det er ikke mindre viktig av den grunn.
Ungdommen deltar i militærtjeneste på like vilkår med andre, og mange opplever militærtiden som en god modningstid der de lærer å stå på egne ben og tåle en støyt.
Vi er nok ikke særlig synlige i politikken, men det betyr ikke at samfunnsutviklingen, politikken i landet og i lokalmiljøet ikke opptar oss. Likevel velger de fleste å stå utenfor direkte partipolitisk arbeid, uten at det er til hinder for om man vil stemme ved politiske valg.
Å rette seg etter landets lover og regler, og gjennom dette bidra til landets beste, er en selvfølge. Det legges ikke minst vekt på å skape forståelse for lovlydighet og samfunnsansvar i arbeidet med barn og ungdom.

Vil du vite mer? Kontakt oss.