Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Menighetslivet

Menighetslivet

Publisert: 18. oktober 2010

Vi er en menighet med høyt aktivitetsnivå, både av åndelig og mer praktisk art. Gjennom alle aktivitetene er vi opptatt av å styrke fellesskapet og trivselen slik at hver enkelt kan utvikle seg.

Fellesskapet

Ut i fra de mulighetene og behovene som er i hver lokalmenighet tilbys jevnlige aktiviteter og sammenkomster for alle aldersgrupper.

Les også:

Ordinære møter

Vi kommer jevnlig sammen til møter, –gjerne flere ganger i uken. Møtene er en veldig viktig del av menighetslivet hvor vi får hjelp, formaning og trøst, og styrkes i vår felles tro. Selv om det er slik at noen har et større ansvar for den åndelige oppbyggelsen i menigheten, er både unge og eldre, menn og kvinner med på dette. Det er frihet til å delta for de som har noe oppbyggelig å bidra med, og mange deltar med tale, vitnesbyrd, sang eller bønn. Dette gjør samværene levende og interessante for oss, og vi får på den måten mer kjennskap til hverandre.

Søndagsskole

Fra barna er ganske små og helt til de er i tenårene kan de komme på søndagsskolen. Her benyttes alt fra rollespill til film og historiefortelling for å lære barna både bibelhistorie og nestekjærlighet. Det gjør ofte inntrykk på barna når ungdommer som selv har blitt lykkelig ved evangeliet, forteller med begeistring om hva Gud har gjort for dem, og hvilke løfter vi har i Bibelen. Midt i lek og alvor knyttes barn, unge og eldre sammen.

Les også:

Aktivitetsklubben

De fleste lokalmenigheter arrangerer jevnlig ulike aktiviteter til trivsel for barn og ungdom, ofte i regi av Aktivitetsklubben. Dette kan være alt fra overnattingsturer i friluft, til hobbykvelder og sportskonkurranser. Aktivitetene drives hovedsakelig av eldre ungdommer, og de bruker sin fritid til å arbeide med barn og ungdom som gode forbilder for dem. Slik vekkes gjerne barnas interesse for sitt himmelske kall, samtidig som de lærer å verdsette verdier som ærlighet, hjelpsomhet, omsorg og medfølelse.

Les også:

Bibelundervisning

Når de unge blir 14-15 år får de tilbud om å delta på bibelundervisning. Målet med dette er at deltakerne skal lære å kjenne Guds ord og verdiene som fører til et rikt kristenliv. Undervisningen skjer som regel ukentlig over et halvt år, og avsluttes gjerne med en menighetsfest.

Les også:

Ungdomsmøter

Det er svært mange ungdommer i menigheten, og i de fleste lokalmenighetene er det ukentlige møter spesielt for disse. Møtene arrangeres av og for ungdom i alderen 12–35 år og ledes vanligvis av lokalmenighetens ungdomsleder. Som vanlig kan alle delta i oppbyggelsen, og mange unge deltar med tale, vitnesbyrd sang og bønn. Temaer som opptar og interesserer ungdom blir gjerne tatt opp.
På regionale og internasjonale stevner er det vanligvis også ungdomsmøter, i tillegg til at vi har regelmessige ungdomsstevner.

Les også:

Regionale, nasjonale og internasjonale stevner

I mange land har vi egne stevnesteder, med regelmessige regionale, nasjonale og internasjonale stevner. I tillegg til oppbyggelige møter byr stevnene ofte på både sportslige og kulturelle aktiviteter.
Menighetens viktigste møteplass er stevnesenteret Brunstad i Stokke ved Tønsberg. Her arrangeres internasjonale stevner flere ganger i året. De fleste stevnene følger ferier og høytider, og noen arrangeres for bestemte målgrupper. Flere tusen venner fra hele verden deltar på stevnene, i tillegg til at møtene følges av tusenvis på direktesendt TV.
Stevner og felles aktiviteter på mange plan bidrar til å utvikle fellesskapet på tvers av by- og landegrenser.

Les også:

Festlige anledninger

Det er mye som kan feires, og i menigheten bruker vi ofte anledningene til å komme sammen til festlige samvær. Hva som blir feiret varierer med land og kultur, men store kristne høytider som jul og påske blir selvfølgelig markert, og etter lokale tradisjoner. Det samme gjelder nasjonale festdager, og ofte benytter vennene disse anledningene til å samles til felles feiring.
Fødselsdager blir også feiret på vanlig måte, ofte sammen med familie og venner. Ved spesielle jubileer samles ofte hele lokalmenigheten til fest med sanger, taler og ord til oppbyggelse.

Et rikt liv som senior

Det å bli gammel bringer både nye dimensjoner og begrensninger inn i livet. Vi setter stor pris på våre seniorer og den erfaringen og visdommen de representerer. Mens yngre krefter tar seg av mer praktiske gjøremål, bruker mange eldre mye av sin tid i bønnens tjeneste, til stor hjelp og nytte for hele menigheten. Mange lokalmenigheter arrangerer også seniortreff , med aktiviteter og turer. Fellesskapet og stemningen som hersker ved disse anledningene gjør at man spesielt tydelig kan se de gode livsfruktene som kommer ved trofasthet og selvoppofrelse gjennom et langt liv.

Les også:

 

Nådegaver – talenter 

Nådegaver, eller talenter, kan enten være medfødt eller man kan få dem som gaver fra Gud senere i livet. Vi ønsker å bruke nådegavene til å oppbygge og hjelpe hverandre på alle måter.

Vi har forskjellige nådegaver, slik som å evangelisere, tale i tunger, tyde tunger, lede, utføre praktiske oppgaver, ha omsorg og så videre. Ved frimodighet og omsorg kan hver enkelt bruke sine nådegaver og være til hjelp og nytte der det er behov. Vi kan også, i tro på Gud, be ham om å få de nådegavene vi trenger for å kunne fylle de behovene som er rundt oss.

Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Guder den samme, han som virker alt i alle. Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd, en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. 1.Kor. 12,4–13.

 

Organisasjon og struktur

Vi finnes i dag på cirka 180 steder i mer enn 65 land over hele verden. Likevel er vi en menighet med liten grad av formell organisering.

Vi har stor tro på Guds virkninger og ledelse av hver enkelt person som har en uegennyttig og positiv innstilling. Vårt fellesskap er derfor bygd på at hver enkelt bruker sine individuelle evner og interesser til trivsel og oppbyggelse av menigheten.

Lokale menigheter

De aller fleste lokale menigheter holder ukentlige møter. Det skjer enten i egne eller leide forsamlingshus, eller i private hjem. I tillegg til dette har lokalmenighetene et variert aktivitetstilbud, avhengig av størrelse og alderssammensetning.
Under møtene er det frihet for hver enkelt til å delta i oppbyggelsen. Slik vokser den enkelte bror og søster – mann og kvinne – fram til å tjene og hjelpe hverandre.
Det er et tett samarbeid mellom lokalmenighetene innenfor de enkelte land og på internasjonalt plan. Dette skjer ofte i forbindelse med regionale og internasjonale stevner.

Menighetsforstander

Ansvaret for lokalmenighetens eventuelle eiendommer og andre midler ligger hos det lokale styret. Dette består vanligvis av den respektive menighetsforstanderen, sammen med flere andre personer. I hver lokalmenighet er det én tilsynsmann, men som oftest flere menighetstjenere. De fleste har ikke teologisk utdanning. Gjennom troskap og lydighet mot Guds ord modnes den enkelte på naturlig måte fram til denne oppgaven og vinner tillit. På denne måten innsettes menighetsforstandere etter bibelsk mønster.

Sentral ledelse

Menigheten har et sentralt styre bestående av tre personer som blir innsatt på samme måte som menighetsforstandere. Utover dette samles ledende brødre fra forskjellige lokalmenigheter én gang i året, i tillegg til de internasjonale stevner som arrangeres på Brunstad.

Vil du vite mer? Kontakt oss.