Czym jest zbawienie?

Czym jest zbawienie?

Napisane przez: Nellie Owens | Opublikowane: 6 lipca 2016

Całkowite i absolutne uwolnienie od skażenia i pustki, jakie powodują twoje własne chęci i pożądliwości. Wolność od władzy grzechu i śmierci. Życie wieczne w tobie. Czy nie tego pragniesz?

Uwolnienie od grzechu

Grzech jest niesamowicie destrukcyjną mocą. Oddziela nas od Boga, a to prowadzi do skażenia i śmierci. (II List Piotra 1,4; List do Rzymian 6,23) Czy nie widziałeś niszczącego efektu grzechu w twoim własnym życiu oraz w życiu twoich najbliższych? Czy raz za razem nie doświadczyłeś bólu i smutku, wynikającego z tego, że chciałeś zadowolić samego siebie?

Potrzebujemy pomocy, jeśli pragniemy uniknąć śmierci i niszczącej mocy grzechu!

Prawda jest taka: wszyscy mamy grzeszną naturę. Z powodu upadku ludzkości, straciliśmy nasze połączenie ze źródłem życia (Bogiem) i z natury jesteśmy niewolnikami naszych własnych chęci i grzesznych pożądliwości. Potrzebujemy pomocy, jeśli pragniemy uniknąć śmierci i niszczącej mocy grzechu!

Zbawienie jest pomocą, jakiej potrzebujemy: to wybawienie z grzechu i wszelkich jego niszczących konsekwencji. Ponadto wolą Bożą jest, by każdy z nas był zbawiony.

Nasz Zbawiciel

Ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy (List do Rzymian 3,23), zatem wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. Jednak jest wyjście ze śmierci: droga do wiecznego życia przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!

Jezus, Syn Boży, wybrał to, by stać się człowiekiem, przyjął ciało i krew, tak jak ty i ja (List do Hebrajczyków 2,14) i był kuszony we wszystkim, podobnie jak my (List do Hebrajczyków 4,15). W Bożej mocy wytrwał wiernie w każdej próbie i okoliczności i nigdy nie zgrzeszył!

To właśnie przez śmierć Jezusa otrzymujemy dostęp do wiecznego życia.

Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Nigdy nie zgrzeszył! Zamiast tego nauczył się zapierać swojej własnej woli: Biblia nazywa to „cierpieniem w ciele.” W każdej sytuacji wołał do Boga o moc i łaskę, by móc czynić Bożą wolę. „Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.” (List do Hebrajczyków 5,7-8)

Jezus umarł na krzyżu Golgoty, jako niewinny człowiek. Ponieważ nigdy nie zgrzeszył i był zupełnie bez winy, nie zasłużył na śmierć! Dlatego też Jego śmierć może być uważana jako ofiara za grzechy innych. To właśnie przez śmierć Jezusa otrzymujemy dostęp do życia wiecznego. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6,23).

Dwie części zbawienia

Gdy się nawracasz ze swoich grzechów i przyjmujesz Jezusa, jako swojego Zbawiciela, twój dług z powodu grzechu zostaje spłacony przez ofiarę Jezusa. Innymi słowy, połączenie z twoim Stwórcą (które zostało zniszczone przez grzech) zostaje przywrócone i stajesz się uczestnikiem życia wiecznego. To jest pierwsza część zbawienia – dzięki śmierci Jezusa jesteś zbawiony przez przebaczenie twoich grzechów.

To nie jest jednak całe zbawienie. Po otrzymaniu przebaczenia grzechów zobaczysz, że twoje własne grzeszne skłonności w dalszym ciągu istnieją w tobie. Zobaczysz również, że ciągle jesteś kuszony do pychy, egoizmu, zazdrości czy szukania swego. Stale potrzebujesz zbawienia od niszczącej mocy grzechu w twoim życiu.

Bóg pragnie wyrwać sam korzeń grzechu w twoim życiu, by zupełnie cię od niego uwolnić!

To nie jest Bożym zamiarem, byś żył jak niewolnik grzechu! Zbawienie, o którym mówi Biblia jest całkowitym i doskonałym zbawieniem od grzechu. Bóg pragnie wyrwać sam korzeń grzechu w twoim życiu, by zupełnie cię od niego uwolnić! To jest druga część zbawienia – jesteś zbawiony przez życie Jezusa (List do Rzymian 5,10). To jest proces, dzieło przekształcenia, które ma miejsce w tobie przez posłuszeństwo Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu w twoim życiu – jeżeli podążasz tą samą drogą zapierania się samego siebie, jak twój Zbawca.

W drugiej części zbawienia otrzymujesz zwycięstwo nad swoją własną grzeszną naturą, która przekształca się w Bożą naturę – otrzymujesz w sobie życie, które będzie trwać wiecznie! Cóż za wspaniałość! Bóg chce cię całkowicie uwolnić od śmierci i zniszczenia grzechu. On dał ci obietnicę – swoją własną, Boską naturę! Zaprasza cię, byś mógł być na wskroś zbawiony!! Czy przyjmiesz Jego zaproszenie?