W jaki sposób przyjmujemy Ducha Świętego?

W jaki sposób przyjmujemy Ducha Świętego?

Napisane przez: Arild Tombre | Opublikowane: 13 lutego 2013

W jaki sposób przyjmujemy Ducha Świętego? Jest to pytanie, które powinno być najważniejsze dla tych, którzy chcą wieść szczęśliwe życie - życie, które podoba się Bogu - czyste i zwycięskie.

Apostoł Paweł pyta Galacjan w powiązaniu z otrzymaniem Ducha Świętego: „Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?” (List do Galacjan 3,2) Dobrze wiedział, że odpowiedzą, iż otrzymali Ducha przez słuchanie zwiastowania z wiarą.

Przyjąć Ducha Świętego „pijąc” ze słów wiary

Żyj w Duchu, wierz w Duchu, módl się w Duchu, walcz z ciałem w Duchu i za wszelką cenę bądź Duchowi posłuszny - wtedy posiadasz Ducha.

Nie można rozdzielić Słowa od Ducha. Paweł przypomina o tym w Liście do Rzymian, w 10 rozdziale, że Chrystus jest blisko nas, kiedy Słowo jest blisko nas, w naszych ustach i w sercu. Pisze również, że jest ono skuteczne w tym, który wierzy.

Dalej apostoł mówi: ”(...) i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” (I List do Koryntian12,13). Napojeni! Jest to bardzo proste i łatwe do pojęcia wyrażenie: "Pić". (w norw. tł. Biblii, przyp. tł.) Właśnie to czynimy, kiedy słuchamy zwiastowania wiary. Ale wtedy musimy „pić” świadomie.

Wyobraźmy sobie inny przykład, kiedy to przyjmujemy Ducha Świętego, "pijąc" Słowa wiary. Dwaj młodzi przyjaciele siedzą na nabożeństwie, na którym jest zwiastowane Słowo Boże. Jeden z nich zastanawia się, co będzie robił, kiedy skończy się nabożeństwo. Drugi natomiast siedzi, mając uszy nakłonione i szeroko otwarte, zarówno te naturalne uszy, jak i uszy serca. Wyraźnie widać, że ten pierwszy nie pije z Ducha, który zawiera Słowa wiary. Natomiast ten drugi zostaje uchwycony tym, co słyszy i napełnia się Duchem wiary, Bożym Duchem Świętym.

Przyjąć Ducha Świętego przez posłuszeństwo wiary

Wielu oczekuje podniesienia na uczuciach, mając na myśli napełnienie Duchem. Lecz Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni, mówi Pismo (Dzieje Apostolskie 5,32). W pierwszej kolejności chodzi o posłuszeństwo wiary. Johan Oscar Smith [założyciel Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad, przyp.red.] napisał w liście do jakiejś osoby, której trudno było zrozumieć, jak można przyjąć Ducha Świętego. „Żyj w Duchu, wierz w Duchu, módl się w Duchu, walcz z ciałem w Duchu i za wszelką cenę bądź Duchowi posłuszny, wtedy posiadasz Ducha.” To była jasna odpowiedź na to, jak przyjąć Ducha Świętego! Żyj, wierz, módl się, walcz i bądź posłuszny. Chciejmy pić z Ducha i napełniajmy się nim, kiedy zwiastowane są nam Słowa wiary.