Życie zboru

W naszym Zborze mamy wiele imprez, zarówno na planie duchowym, jak i cielesnym. We wszystkim, co czynimy jesteśmy zajęci tym, by wzmacniać wspólnotę i by czuć się dobrze, tak aby każdy z osobna mógł się rozwijać.

Wspólnota

W miarę możliwiości i potrzeb w zborach lokalnych organizowane są różne zajęcia i spotkania dla poszczególnych grup wiekowych.

Nabożeństwa

Przyjaciele spotykają się razem na nabożeństwach, często nawet kilka razy w tygodniu. Takie spotkania są ważną częścią życia zborowego, ponieważ na nich otrzymuje się pomoc, napomnienia i wzmocnienie we wspólnej wierze. Niektórzy mają większą odpowiedzialność za duchowe zbudowanie w zborze, jednak generalnie udział w zbudowaniu mają zarówno młodzi, jak i starsi, mężczyźni oraz kobiety. Każdy, kto ma coś na sercu, może podzielić się z innymi. Wielu wykorzystuje tą możliwość i składa swoje osobiste świadectwo, śpiewa pieśni lub się modli. Takie zgromadzenia podnoszą na duchu, są żywe i interesujące, a my przez to poznajemy się nawzajem.

Szkółki niedzielne

Dzieci mogą uczęszczać na szkółki niedzielne od bardzo wczesnego dzieciństwa, aż po wiek nastoletni. Dzieciom opowiada się różne opowieści, poprzez przedstawienia, filmy i obrazki po to, by uczyć dzieci zarówno historii biblijnych, jak i miłości do bliźniego. Na dzieciach robi wielkie wrażenie to, gdy młodzież, która sama stała się szczęśliwa przez ewangelię, opowiada z zachwytem o tym, co Bóg dla nich uczynił, i jakie obietnice mamy w Biblii. Dzięki temu zarówno podczas zabaw, jak i zajęć poważnych, serca dzieci, młodzieży i starszych spajają się razem.

Obejrzyj również:

Klub dla Dzieci

Większość zborów lokalnych regularnie organizuje różne zajęcia dla dzieci i młodzieży, często zwane Klubem dla Dzieci. Są to zarówno wycieczki z noclegiem na łonie natury, wieczory z kółkami zainteresowań, czy też zawody sportowe. Zajęcia są prowadzone głównie przez starszą młodzież, która
wykorzystuje swój wolny czas na to, by pracować z dziećmi i młodzieżą. Jest ona dla dzieci dobrym przykładem. W ten sposób budzi się zainteresowanie dziecka niebiańskim powołaniem, równocześnie uczą się doceniać wartości takie jak uczciowść, chęć udzielania pomocy, troska i współczucie.
 

Przeczytaj również:

Kursy biblijne

Dla dzieci w wieku 14-15 lat organizuje się godziny biblijne. Celem takich spotkań jest zapoznać je ze Słowem Bożym i wartościami ubogacającymi życie chrześcijanina. Takie godziny biblijne z reguły trwają pół roku i odbywają się raz w tygodniu, a na zakończenie kursu organizowane jest przyjęcie w zborze.

Les også:

Nabożeństwa młodzieżowe

W zborze jest wiele młodych ludzi w wieku od 12 do 35 lat. W większości zborów lokalnych, ta grupa ma osobne spotkania raz w tygodniu. Są one prowadzone przez przełożonego młodzieży. Tak jak na zebraniach ogólnych, wszyscy mogą brać czynny udział dzieląc się Słowem Bożym, osobistym świadectwem, czy pieśnią. Najczęściej, na takich spotkaniach poruszane są najważniejsze i najbardziej istotne dla młodzieży tematy. Na ogólnych spotkaniach i zjazdach krajowych oraz międzynarodowych, często jakieś nabożeństwo poświęcone jest dla młodzieży. Regularnie organizujemy również konferencje młodzieżowe w Centrum Konferencyjnym w Brunstad, a także w miejscach lokalnych.

Przeczytaj również:

Konferencje regionalne, narodowe i międzynarodowe

Wiele krajów ma własne miejsca konferencyjne, gdzie regularnie odbywają się lokalne, krajowe, bądź międzynarodowe zjazdy. Oprócz nabożeństw (mszy) organizowane są różne zajęcia, zarówno w dziedzinie sportu, jak i kultury.
Najważniejszym miejscem spotkań jest Ośrodek Konferencyjny Brunstad w Norwegii, w miejscowości Stokke, niedaleko miasta Tønsberg. Tam organizowane są międzynarodowe konferencje kilka razy w roku. Większość zjazdów odbywa się w czasie wakacji lub świąt, zaś niektóre z nich organizowane są dla określonej grupy. W zjazdach uczestniczą przyjaciele z całego świata. Ci, którzy nie mają możliwości przybyć do Norwegii, słuchają zwiastowania dzięki transmisji satelitarnej lub poprzez Internet.
Konferencje i wspólne imprezy rozwijają wspólnotę, usuwając przez to na wiele sposobów bariery krajowe i międzymiastowe.
 

Przeczytaj również:

Uroczystości

Jest wiele okazji do świętowania, więc w zborze często organizjemy imprezy. Obchodzimy różne święta, w zależności od kultury i kraju pochodzenia. Jednak wszyscy świętujemy Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz różne lokalne tradcyje, jak również święta narodowe. Urodziny obchodzimy zwyczajnie, w gronie rodziny i przyjaciół. W przypadku szczególnych okazji, np. jubileuszów, często cały zbór zasiada razem, by poprzez pieśni i przemowy zachęcać się i budować.

Bogate życie seniora

W starości pojawiają się liczne ograniczenia. Szacunkiem darzymy osoby starsze, ich doświadczenie życiowe i mądrość. Podczas gdy młodzież zajmuje się bardziej praktycznymi rzeczami, starsi w zamian spędzają czas na modlitwach, które przynoszą wielką pomoc i pożytek dla całego zboru. Wiele zborów organizuje również spotkania dla seniorów, gdzie starsi mają różne zajęcia i wycieczki. Społeczność i atmosfera, jaka panuje na takich spotkaniach sprawia, że można wyraźnie zobaczyć dobre owoce, ktore objawiają się przez ich wierność i ofiarność w przeciągu długiego życia.

Przeczytaj również:

 

Dary łaski – uzdolnienia 

Dary łaski, czy uzdolnienia, mogą być wrodzone, lub też można je otrzymać później w życiu jako dar od Boga. Chcemy używać darów łaski w celu budowania i pomagania sobie nawzajem na wszelkie sposoby.

Otrzymujemy różnorodne dary duchowe, np.: dar ewangelizowania, mówienia językami, tłumaczenia języków, zdolność przewodniczenia , umiejętności wykonywania różnych praktycznych prac, dar dostrzegania potrzeb innych itd. Każdy, który żywi troskę i jest ochotny, może użyć swoich darów, by nieść pomoc i wspierać innych.

„A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” 1.Kor. 12,4–13.

 

Organizacja i struktura

Nasz Zbór znajduje się w około 180 miejscach, w ponad 65 państwach na całym świecie. Mimo to jesteśmy Zborem, który ma mały stopień formalnej organizacji.

Wierzymy w Boże działanie i prowadzenie każdego poszczególnego, który nie ma własnych interesów za cel. Dlatego też nasza wspólnota jest budowana na tym, że każdy z osobna wykorzystuje swoje indywidualne zdolności i zainteresowania dla zbudowaniu zboru.

Zbory lokalne

Większość lokalnych zborów ma swoje tygodniowe nabożeństwa.Odbywają się one we własnych, bądź też wynajętych lokalach, albo w prywatnych domach. Dodatkowo wiele zborów ma wiele zróżnicowanych zajęć i imprez, w zależności od ilości uczestników, czy grup wiekowych.
Podczas nabożeństw, każdy może wziąć udział w zbudowaniu. W tej wolności wyrastają bracia i siostry, mężczyźni i kobiety, którzy stają się pomocą i wsparciem dla innych. Często obserwuje się ścisłą współpracę między zborami, zarówno wewnątrz danego kraju, jak i poza jego granicami, często dzięki regionalnym, jak i międzynarodowym konferencjom.
 

Przełożony Zboru

Odpowiedzialność za ewentualną posiadłość Zboru ponosi lokalne kierownictwo Zboru. W jego skład wchodzi przełożony Zboru oraz kilka innych osób. W każdym lokalnym zborze jest jeden lub kilku przełożonych, a większość z nich nie posiada wykształcenia teologicznego. Poprzez wierność i posłuszeństwo Słowu Bożemu następuje naturalny rozwój duchowy i zyskuje się zaufanie innych. Takie osoby zostają wybierane na przełożonych, zgodnie ze wzorem biblijnym. Raz w roku odbywa się spotkanie wszystkich przełożonych zborów. Poza tym przełożeni nie podlegają jakiejś specjalnej administracji centralnej.