Samhället, äktenskapet och familjen

Det är viktigt att individen tar ansvar och engagerar sig i samhället där det faller naturligt för en efter förmåga och egenskaper. Samtidigt ser vi på äktenskapet och familjen som hörnstenar i ett sunt och välfungerande samhälle.

Äktenskap och familj

Äktenskap och familj är en naturlig och viktig del av livet för de flesta.I Bibeln har Gud gett oss många bra lagar som berättar hur han vill att vi ska leva när det gäller dessa saker. Vi tror att vi får Guds välsignelse över våra liv genom att leva i enlighet med hans goda bud.

Val av livspartner – bröllop

Valet av maka/make är en mycket personlig och privat angelägenhet. Oftast är det naturligt att välja en med samma livssyn och huvudintresse som man själv har. Därför hittar majoriteten av våra ungdomar sin livspartner inom församlingen. När två har funnit varandra, förlovar de sig. Även om valet av livspartner är en privatsak, är firandet något som församlingen gärna deltar i. Själva vigseln varierar från land till land. I vissa länder har vi vigselrätt och vigseln förrättas då inom församlingen. I andra länder vigs brudparet i en offentlig institution enligt landets lagar och seder. Bröllopsfesten är oftast en församlingsfest med många vänner och släktingar närvarande. Då glädjer vi oss med brudparet, som genom tal, sånger och goda ord går inspirerade och stärkta in i sitt nya civilstånd.

En god uppväxt för barnen

Med äktenskap följer ofta barn, och vi anser att varje barn är en värdefull gåva från Gud. Vår tro på evangeliet ger oss också en tro på en bra framtid för barnen som Gud ger oss. Vi tror att vi verkligen har något att erbjuda dem, och att Gud ger oss den styrka vi behöver för att ge barnen en god uppväxt.

Uppväxtvilkor

Alla föräldrar vill ge sina barn goda uppväxtvillkor, så även hos oss. Vi gör vad vi kan för att barn och ungdomar ska kunna utvecklas och frodas naturligt i en trygg och god miljö. Vi är angelägna om att ta vara på de stora värden som Gud har anförtrott oss med barnen. I denna angenäma och krävande uppgift ger tron och livssynen vi får genom Guds ord mycket hjälp, hopp och inspiration. Församlingens olika aktiviterserbjudanden och omtänksamma människor hjälper till även här.

Trygghet och omsorg

Alla barn behöver uppleva trygghet och omsorg och ansvaret för detta ligger hos oss föräldrar. Förpliktelsen att ta hand om barnens varierande behov kan ofta komma i konflikt med våra egna intressen. Då är det viktigt att förstå vad uppoffring och kärlek innebär i praktiken. Förståelsen för detta ger glädje och livskraft till oss alla.

Läs även:

 

Utbildning, yrken och samhällsansvar

Varje individs personliga val av utbildning och allmänna samhällsengagemang speglar den individuella frihet som gör oss till goda och nyttiga medborgare i det samhälle vi lever i

Vi arbetar för att bevara alla goda värden i samhället, och var och en av oss är fri att arbeta för detta så som det faller sig naturligt.

Barnen i skolan

Våra barn följer det offentliga utbildningssystemet. Med många barn bland oss, är vi angelägna om att ha ett bra och stödjande samarbete med skolan. Därför engagerar många föräldrar sig i skolarbetet på olika sätt, bl a genom aktivt deltagande i föräldraföreningar och som samrådsföräldrar. Detta åtagande upplever vi som mycket värdefullt och positivt för våra barn.

Utbildning – ett personligt val

Utbildningsnivån i församlingen är den samma som bland den genomsnittliga befolkningen. Det är inte relevant vilken utbildning eller vilket jobb man har, men att man använder sina förmågor och färdigheter på ett vettigt sätt. Familjen och församlingslivet prioriteras snarare än yrkeskarriär och positioner som sätter arbete och familj mot varandra. Var man drar gränsen är det upp till var och en att avgöra själv.

Samhällsengagemang

Bibeln uppmanar oss att be för dem som har ansvaret för förvaltningen i vårt land. Vi har stark tilltro till bön och för oss är även resultaten av bön realiteter. Vi kan kalla detta ett dolt samhällsengagemang, som för den skull inte är mindre viktigt.
Ungdomarna deltar i militärtjänst under samma villkor som andra och många upplever den tiden som en bra mognadstid där de härdas och lär sig att stå på egna ben.
Vi är inte särskilt synliga i politiken, men det betyder inte att vi inte bryr oss om samhällsutvecklingen och om landets och lokalsamhällets politik. Ändå väljer de flesta att låta bli att delta i direkt partipolitiskt arbete, vilket dock inte är ett hinder för att rösta i politiska val.
Att följa landets lagar och förordningar och därmed bidra till landets bästa, är en självklarhet. Skapandet av förståelse för laglydighet och samhällsansvar betonas särskilt i arbetet med barn och ungdomar.