Vår tro

Vad är vår lära och hur praktiserar vi det? Här kan du läsa och hitta svaren på flera av de mest centrala punkterna i vårt kristna liv och lära. Brunstad Christian Church är ett trossamfund baserat på Det Nya Testamentet och med tro på Bibeln som "Guds ord". Utöver detta fundament finns det ingen lära, inga villkor och ingen särbehandling av personer. Tron på Jesus som Guds Son, den helige Ande, syndernas förlåtelse, dopet och nattvarden är helt grundläggande.

Teologi

Vi placerar oss i mitten av «den kristna familjen». Vi har dock en annorlunda synvinkel på många punkter i jämförelse med de flesta andra kristna församlingar.

Detta gäller särskilt vårt kristna liv efter att vi har fått syndernas förlåtelse. Vi lägger tonvikten på att vi som kristna ska «bära sådan frukt som hör till omvändelsen», som Guds ord säger. Apg 26:20 och Matt 3:8.

Bibelen som rättsnöre för liv och lära

Vi anser det som grundläggande att ha Bibelns ord som rättesnöre för vårt liv och vår lära. Vi tror på en Allsmäktig Gud, hans Son, Jesus Kristus, och den helige Ande. Vi tror också att Jesus Kristus blev till genom den helige Ande och föddes av Jungfru Maria, korsfästes och uppstod på tredje dagen, såsom Bibeln beskriver det.
Tron på att Jesus var frestad men utan att synda, är central i församlingens lära. Därför är också Jesu liv, frestelser, kamper och segrar av stort intresse och betydelse för oss.
Vi har inga böcker som är jämställda med Bibeln. Bibeln är vårt enda trosfundament. Emellertid finns det trofasta kristna män och kvinnor som genom tiderna har skrivit mycket gott och lärorikt utifrån sina livserfarenheter och sin förståelse. Mycket av detta har samlats i böcker, häften och sånger. Avsikten med denna litteratur är att Guds ord bättre ska kunna förstås, tros och levas. Förutom det som Bibeln framhäver, har vi inga bud eller regler för hur vi ska leva. Men här är också gudfruktiga kvinnors och mäns exempel och råd till stor hjälp.

Syndernas förlåtelse och seger över synden

Vi tror att alla människor, utan en enda god handling att hänvisa till, kan få syndernas förlåtelse och evigt liv genom tron på att Jesus dog på korset för vår skull. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Ef 2:8.
Vi tror också att syndernas förlåtelse inte är det slutgiltiga målet för en kristen, utan en början på ett nytt liv. Genom omvändelse och tro «föds» vi till ett liv som ger oss nya intressen och lust att göra Guds vilja. Med Guds hjälp är det möjligt att vara Jesu lärjungar – lärlingar – och efterföljare. Vi tror att Jesus blev frestad som vi och att han aldrig syndade, utan segrade i alla prövningar med hjälp av den helige Ande. Därför tror vi också att när vi frestas till det som är ont i Guds ögon, får vi styrka till att förneka oss själva och till att segra. Vi tror på seger över all medveten synd och på ett liv med andlig växt och utveckling i det goda, såsom det står i Bibeln.

Helgelse

Vi tror att den helige Ande påminner oss om allt och vägleder oss på vägen som Jesu lärjungar. Genom lydnad mot Anden kommer vi till en inre förvandling. I ljuset från Guds ord och den helige Ande, ser vi mer och mer av vår medfödda natur och de sidor av vår egen vilja som står i opposition mot Guds vilja. När vi håller med om och erkänner det som den helige Ande pekar på, kan vi genom Anden renas från denna synd. På detta sätt blir livet en vandring i större och djupare erkännande och rening. Denna inre förvandling omtalas i Bibeln som helgelse.

Församlingen – Kristi kropp

Vi tror att den andliga gemenskapen, som växer fram bland dem som lever enligt ljuset och vägledningen från Guds ord, är församlingen, även kallad för Kristi kropp. Alla som lever «korsfäst med Kristus», tillhör honom och är en del av denna kropp – oberoende av tid eller plats, kultur eller tradition, och självklart oberoende av om de tillhör Brunstad Christian Church eller inte 

Tro och liv – ett personligt val

Kultur, språk, utbildning, civilstånd och bakgrund varierar mycket inom vår församling. Ändå är vi överens om goda livsvärden och personlig kristendomen enligt Bibelns ord: Livet var människornas ljus.

Goda livsvärden

I församlingen arbetar vi för att få fram de livsvärden som Gud har gett för vårt liv. Värdena är baserade på vad Bibeln kallar för frihetens fullkomliga lag. Därför ger vi varandra som individer och som familjer, full frihet att göra våra egna val och forma vårt eget liv. Denna frihet och dessa goda livsvärdena är grunden för att kunna ge våra barn en lycklig och naturlig uppväxt.

Personlig kristendom

Tron på Jesus är en personlig fråga för varje människa. Därför kan endast det frivilliga, medvetna valet ge den nödvändiga grunden för en personlig tro, utveckling och tillväxt som kristen.

Fastän tron på Jesus är en personlig fråga, önskar kristna föräldrar naturligtvis att deras barn ska få del av samma tro och glädje som de själva har. Vi påverkar och uppmuntrar våra barn, och upplever att de flesta av våra ungdomar väljer att stanna kvar i församlingen. Naturligtvis respekterar vi också valet av en annan övertygelse. 

Dop

Vi praktiserar troendes dop, med andra ord vuxendop. Dopet är ett rent samvetes bekännelse till Gud. 1 Petr 3:21.

Dopet avlägsnar alltså inte synden, men genom att låta döpa sig vittnar man inför Gud och människor att man vill leva ett nytt liv. Man sluter ett förbund, ett avtal, med Gud om att man härefter inte längre lever för sig själv och efter sin egen vilja, utan lever för honom och för att göra hans vilja.

Läs även:

Varför inte barndop?

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rom 6:3-4. Ett litet barn har inte ett «gammalt liv» som det avsiktligt kan lägga bort. Det kan heller inte medvetet avlägga ett rent samvetes bekännelse till Gud. Därför döper vi inte små barn. Barnen bärs fram i församlingen och välsignas genom att föreståndaren ber för dem, på samma sätt som Jesus välsignade barnen. Då sade Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana." Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån. Matt 19:14-15

Nattvard

Nattvarden är en rannsakande sammankomst, där vi minns och begrundar det stora frälsningsverket som Jesus utförde för oss samt det arbete som Han är mäktig att uträtta i oss.

Nattvarden är en måltid till minne av Jesus och hålls i de lokala församlingarna med varierande tidsmellanrum.
Herren Jesus ... tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig." Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. 1 Kor 11:23-26.

En bekännelse

Nattvarden, eller «brödbrytelsen» som vi kallar den, är en bekännelse. Vi bekänner att vi i vårt dagliga liv är delaktiga i samma död som Jesus, döden över synden som bor i vår natur. Att dela ett bröd med varandra betyder att vi alla är lemmar i samma kropp. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd. 1 Kor 10:16-17.